ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δελτίο Τύπου - Αναβάθμιση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
30/05/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη του ότι ένας από τους στόχους που είχε θέσει, το έργο <<Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των Εταιριών σε ηλεκτρονική μορφή>> , βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης. Με βάση την Υπουργική Απόφαση Κ2-317/2014 για τον Καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.Μ.Η., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των ειδικών και Νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού, και με αξιοποίηση της οριζόντιας Πράξης <<Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των Εταιριών σε ηλεκτρονική μορφή>> στα πλαίσια Ε.Π Ψηφιακή Σύγκληση,
 Κάνουμε γνωστό ότι ,
 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των απαραιτήτων μηχανημάτων (σκάνερ  και υπολογιστές) από πλευράς Επιμελητήριου Κέρκυρας στους χώρους που τηρείται το αρχείο των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η πρόσβαση στο αρχείο γίνεται με την επίβλεψη των υπάλληλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και η διαλογή και η ψηφιοποίηση αυτού από  προσωπικό που έχει υποδείξει το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή του ιστορικού μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακή) ,η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του υφιστάμενου αρχείου Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών και η εισαγωγή του στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.Μ.Η., με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου και ασφαλούς συστήματος πληροφόρησης των πράξεων και στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών της χώρας το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους έχοντες έννομο συμφέρον πολίτες, την βελτίωση της επικοινωνίας των υπηρεσιών Ανωνύμων Εταιρειών, και την ταχύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Επίσης, με την δημιουργία του ψηφιακού αρχείου θα γίνει δυνατή η πρόσβαση της Υπηρεσίας μας στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών για την άντληση στοιχείων και πληροφοριών που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους πολίτες (μετόχους, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων κ.λ.π) ή τις αρχές (Δικαστήρια κ.λ.π) και δεν είναι εύκολο να ευρεθούν στον τεράστιο όγκο των φυσικών φακέλων και των χιλιάδων εγγράφων που περιέχονται σε αυτούς. Τα αποτελέσματα δηλαδή της ψηφιοποίηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τόσο στις υπηρεσίες όσο και στον τελικό ενδιαφερόμενο-Επιχείρηση διάμεσου πολλαπλών διαύλων, ηλεκτρονικό υπολογιστή,  το κινητό τηλέφωνο κτλ.
Πρόκειται  για  μια  μεγάλη προσφορά του Επιμελητήριου Κέρκυρας προς τα μελή του και προς την Κερκυραϊκή κοινωνία.                 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή