ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  RSS 2.0 

Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Ενημερώνουμε ότι στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/thesmiko-plaisio-genikes-plirofories/ υπάρχουν πληροφορίες ως προς τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση ως εταίροι...... (26/04/2024)

περισσότερα »
1x1

«Εγχειριδίου – Οδηγού για την εξαγωγή εμπορευμάτων» Δεκεμβρίου 2023.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με το υπ' αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1015471 ΕΞ 2024 έγγραφο της  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με θέμα Έκδοση του «Εγχειριδίου – Οδηγού για την εξαγωγή εμπορευμάτων», Δεκεμβρίου 2023.   Στο εν λόγω Εγχειρίδιο - Οδηγό, καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, τα σημαντικότερα θέματα αρμοδιότητας των Τελωνε..... (07/02/2024)

περισσότερα »
1x1

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ (όπου γίνεται αναφορά σε άρθρο, εννοείται ο Ν. 4601/2019, εκτός και αν έχει τεθεί δίπλα από το άρθρο άλλος Νόμος) 1. Έκθεση του διαχειριστή που αιτιολογεί την σκοπιμότητά της μετατροπής από νομικής και οικονομικής άποψης. (Άρθρο 106 παρ.1).Η έκθεση πρέπει να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ 10 ημέρες πριν την υπογραφή της απόφασης μετατροπής.  Άλλως υπεύθυνες δηλώσεις ΟΛΩΝ   των εταίρων ότι συναινούν να μην συνταχθεί η έκθεση με το γνήσιο της υπογραφής..... (11/01/2023)

περισσότερα »
1x1

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ

  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ (όπου γίνεται αναφορά σε άρθρο νόμου, αναφέρεται στον Ν.4601/2019, εκτός και αν δίπλα στο άρθρο έχει αναγραφεί άλλος νόμος)   1.      Έκθεση του διαχειριστή ή του ΔΣ που αιτιολογεί την σκοπιμότητά της μετατροπής από νομικής και οικονομικής άποψης. (Άρθρο 106 παρ.1).Η έκθεση δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ πριν την απόφαση της συνέλευσης για τη μετατροπή. Άλλως υπεύθυνες δηλώσεις ΟΛΩΝ των εταίρων ή μετόχων ότι συναινούν..... (11/01/2023)

περισσότερα »
1x1

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων για τις Επιχειρήσεις - Μέλη του. Για το σκοπό αυτό, εκδίδει Βεβαιώσεις Ελέγχου Δικαιώματος Χρήσης Διακριτικών Τίτλων, και θεωρεί καταστατικά για το Δικαίωμα Χρήσης Επωνυμίας...... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Έκδοση Πιστοποιητικών

Έκδοση Πιστοποιητικών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει πιστοποιητικά Εγγραφής, Διαγραφής, Ιστορικής Διαδρομής (για συνταξιοδότηση των επιχειρηματιών).Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:·         Nα είναι ενημερωμένος ο ατομικός φάκελος της επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.·         Να καταβληθούν τυχόν οφειλούμενες συνδρομές...... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Διαγραφή Μελών

Διαγραφή Μελών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Ατομικές Επιχειρήσεις 1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) 1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2.                               Φωτοτυπία δήλωσης παύσης εργασιών από Πρωτοδικείο.   Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) 1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. ..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 24/31-05-1985, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 27-07-1999 (ΦΕΚ 580/27-07-1999) περί του «Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας», άρθρο 170, παρ. 1, ορίζεται ότι «1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών απαιτείται έγκριση του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου» Προκειμένου για την έκδοση της ανωτέρω άδειας θα πρέπει: Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. Να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές της υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζ..... (18/05/2022)

περισσότερα »
1x1

Εγγραφή Μελών

Για την εγγραφή στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας αλλά και στα μητρώα αυτού τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: - ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που υποβάλετε ως τρίτος για την επιχείρηση, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία ταυτότητας. -..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»

photo Η πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» έχει στόχο την αντιμετώπιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στο θέμα των εγγυήσεων, των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις. Η ΚΕΕ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1051 της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους άσκησης των λειτουργιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, τις λεπτομέρειες που αφορούν στο ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας και στους όρους της συνεργασίας μ..... (24/01/2018)

περισσότερα »
1x1

Δικαιολογητικά εγγραφής Ενεργειακών Κοινοτήτων

1. Αίτηση των μελών της προσωρινής διοίκησης της υπό σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Πρακτικό Ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας  και Εκλογής Προσωρινής Διοίκησης 2. Καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, νόμιμα υπογεγραμμένο από όλα τα ιδρυτικά μέλη και χρονολογημένο, το οποίο πρέπει να αποτυπώνει την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ν. 4513/2018 και να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο τ..... (28/07/2021)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της (16/10/2018)

περισσότερα »
1x1

Oμογενής και κοινοτικός υπήκοος

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω επάγγελμα Έλληνας ή ομογενής ή άλλος κοινοτικός υπήκοος προερχόμενος από άλλο κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 530/91 "Διευκόλυνση δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Α.205).Για την εγγραφή εταιρίας κάθε είδους, προσάγο..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.)

Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.) Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων 1.       Αίτηση που να ζητείται η εγγραφή της εξαγωγικής επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Δίνεται από το Επιμελητήριο).Στις ΑΕ ν' αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ δημοσίευσης του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρίας. 2.       Στοιχεία εκπροσώπων (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 3.       Παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο(Υπ. Εμπορίου Ε4/2438/28-4-1988). 4.       Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για μη πτώχευση (από Πρωτο..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Ειδικό Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων

Ειδικό Μητρώο Εμπορικών ΑντιπροσώπωνΔικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων στο Επιμελητήριο (Π.Δ.249/93). 1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου (φωτοτυπία). 3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Β γενικής χρήσεως (από την Εισαγγελία) 4.       Πιστοποιητικό δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). 5.       Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 6.       Φωτοτυπία έναρξης ..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Θεώρηση Υπογραφών

Θεώρηση Υπογραφών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου βεβαιώνει - θεωρεί το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής των εκπροσώπων των επιχειρήσεων - μελών του.Για την θεώρηση κάθε υπογραφής είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου, έχοντας μαζί και την αστυνομική του ταυτότητα.  ..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία). 3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). ..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Έκδοση Πιστοποιητικών

Έκδοση Πιστοποιητικών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει πιστοποιητικά Εγγραφής, Διαγραφής, Ιστορικής Διαδρομής (για συνταξιοδότηση των επιχειρηματιών).Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:Nα είναι ενημερωμένος ο ατομικός φάκελος της επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.Να καταβληθούν τυχόν οφειλούμενες συνδρομές.Τελευταία ανανέωση ( 20.04.07 )..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων για τις Επιχειρήσεις - Μέλη του. Για το σκοπό αυτό, εκδίδει Βεβαιώσεις Ελέγχου Δικαιώματος Χρήσης Διακριτικών Τίτλων, και θεωρεί καταστατικά για το Δικαίωμα Χρήσης Επωνυμίας.Τελευταία ανανέωση ( 27.12.05 ) ..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία). 3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). ..... (07/04/2009)

περισσότερα »
1x1
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
1x1
velos Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων (07/04/2009)
velos Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών (07/04/2009)