ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΤΟΥ ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
16/10/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  39.1/2017

          ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 28Η/5.10.2017 (ΘΕΜΑ 47Ο)  ΑΔΑ: 63Γ0469064-09Κ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2017 ΤΗΣ ΑΕΠΠ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

          ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΤΟΥ ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0846), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα (1) έτος σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης προϋπολογισμού 82.500,00€ και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμού 247.500,00€. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 660.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειώνή από άλλη διαδικασία που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

          Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με αριθμό συστήματος 41553,1

          Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην  πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου http://www.ahepahosp.gr/productsD.asp στις 10/10/2017. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 09/11/2017 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 14/11/2017 και ώρα 10:00 Πληροφορίες: τηλ 2313 303063.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΣΥΞΗΣ