ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 176/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ 08/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 177/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΒΑ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ & ΒΥΣ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support (TACTICS) II, IFIB-ACT-SACT-21-02

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway» (SERIAL 5AF11153-0)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for Innovation Branch Application Development, IFIB-ACT-SACT-20-23

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), IFIB CMRE-20-010

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 56-2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών του Γ.Ν. Ζακύνθου

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 118/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΙΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2020, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 61 ΗΜΕΡΩΝ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 117/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2020)

περισσότερα »

Τρίτη (3η) παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. πρόμηθειας Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση μαστογράφου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Επαναληπτικού Συ-νοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου ‘Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και την υπ. αριθ. 16/23-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 3.064,52 € άνευ Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 9919[24] με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τι..... (07/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.12/2020 από 5 Οκτωβρίου 2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 30/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού από 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 116/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.

Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας ΔΕΘ-Helexpo A.E. προκήρυξε Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τίτλο «International Architectural Design Competition for the Thessaloniki ConfEx Park”. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς της UNESCΟ και θα τεθεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA). Για περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική προκήρυξη μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : http..... (06/10/2020)

περισσότερα »

NOI to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services, IFIB-ACT-JFTC 20-101

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Μικρολεωφορείων τουλάχιστον 18θ (Θέσεων), εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 241.935,48 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.: 7/2020 | Προμήθεια Οπωροκηπευτικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.34/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/09/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 174/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 112/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠ 108-20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμών IFB-CO-115112-ETEE

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115113-ETEE

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115115-ETEE

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3853/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7083/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3879/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7092/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia» RFQ-CO-115278-NATINAMDS. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3880/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7090/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (επανάληψη Διενέρειας Ανοικτού Πλειοδοτικού για τη Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. κουστουμιών νοσηλευτικής

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 110/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 111/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 109/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (25/09/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 105/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

«Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών καθώς και αποξήλωση των παλαιών» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Δικαίων, Ιάσμου, Εχίνου, Σταυρούπολης και Σαπών εποπτείας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.167/2020.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθεια οχημάτων Α.μεΑ.

Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ., σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2020. Ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω link: https://thessaloniki.gr/leof_amea/..... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 104/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 27/20/ΓΕΝ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Π. Πλοίων)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 107-20 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, για την προμήθεια 1 Ταχύπλοου Σκάφους (ΤΣ) μεταφοράς προσωπικού και 7ετους υποστήριξης, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.172/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Υπ’ αρίθμ. 108-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο Συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 102/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (17/09/2020)

περισσότερα »

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας .

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 155/2020.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» της υπ΄αρ.Πρωτ.2099/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:20PROC00..... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 96/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 95/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 19/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ‘’Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)’’ συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες»..... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 99/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia », (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 100/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019-Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν. 4369/2016

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 159 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 166 /2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7016/9-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services», IFB-CO-14797-TCS , Ref: NCIA/ACQ/2020/7016.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 156 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 97/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 98/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.06/20) 111 ΠΜ (Πολεμική Αεροπορία) για την προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης για το ΚΥΤ Σάμου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 22/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 23/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Εύκαμπτου Διαγνωστικού Βίντεο-Βρογχοσκόπιο Full HD Πνευμονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.07/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Πουλερικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Υπ.Αριθμ.08/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Ειδών Κρέατος

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 155/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Περιλήψεις Διακηρύξεων για  ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:   1)      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»   2)      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..... (15/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 162 /2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση Καταληκτικής Προθεσμίας Παραλαβής Προσφορών στο Διαγωνισμό Υπ’ Αρίθμ. 88-20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.165/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων, για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΩΝΦΞ4690ΒΞ-ΧΙ9)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2020 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 3/ 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (KAE 1611) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση φυτικού επιδορπίου από εταιρεία των ΗΑΕ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SACT-20-47, για την ανάδειξη "Contractor Support for Strategic Foresight Branch, China Subject Matter Expert "

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΝΑΤΟ με θέμα «Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research»

Προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. FC/PROC/2020/0089/31-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΝΑΤΟ με θέμα «Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research», Ref: FC(PROC)(2020)0089. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2020...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-FGFS

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο......

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει σχετικά με το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6988/13-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 22α Σεπτεμβρίου 2020. Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/09/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης - εκμετάλλευσης του κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΘ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ  Γ΄ ΣΣ/Β2(ΔΥΔΜ), ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "Π. ΑΡΕΩΣ", ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΣΤ 903, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310893402, EMAIL: gss_dydm@army.gr ..... (09/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2020 ΤΟΥ 10 ΣΠ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 163/2020 (Αρχ 133/2020) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ«Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 163/2020 (Αρχ 133/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης»..... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 161/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης τεσσάρων UPS συνολικής ισχύος 320 KVA»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 164/2020 (Αρχ 132/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμων αρνητικής πίεσης»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (07/09/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 40/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια Θερμικών Διοπτρών Παρατήρησης Φορητού Τύπου (Μονόκυαλα)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Τροποποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών και Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών με αριθμό ΑΔ Φ.604/04/288468/Σ.1801/2 Σεπ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ στην Διακήρυξη υπ’ αριθμό 10/2020 ΑΔ Φ. 604/04/286910/Σ.1488/21 Ιουλ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση της ΑΠ 91-20 που αφορά στην προμήθεια ειδικών σκαφών διάσωσης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της απόφασης παράτασης της ΑΠ 91-20 που αφορά στην προμήθεια ειδικών σκαφών διάσωσης (SUB Ι) (βασικός εξοπλισμός ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού) για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των ενόπλων δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων μεταναστευτι..... (04/09/2020)

περισσότερα »

«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνά-μεων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ: 93/20 Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ Φίλτρα Μ.Τ.Ν (69954690ΒΞ-ΙΔΓ)(20PROC007222657)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΛΕΡΟΥ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.32/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ: 89/20 Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 87-20

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Επαναληπτική Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ”, προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€

Παρακαλούμε δείτε στο παρακάτω link σχετικά με Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ. https://thessaloniki.gr/leof_amea/..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 52/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακηρύξεων των Υπ΄ Αριθμ: 85/20 και 86/20 Δγσμων)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. είδη ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ. Ν. Ζακύνθου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 83/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (για την προμήθεια δικύαλου νυχτοσκοπίου)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.149/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης 84/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης των Αρίθμ: 51/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.30/20 της ΥΠ/ΠΑ_ Ορθή επανάληψη

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 154/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.151/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)».     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ    ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.153/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 153/2020, για την «Προμήθεια στεφανιαίων ενδοπροθέσεων».         ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 152/2020, για την «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης».     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ   ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 152/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.153/2020

  Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 3010 -2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών  προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται γα την διενέργεια εξετάσεων », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ...... (06/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143/2020

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (06/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», IFB-CO-14873-INTELFS2

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 145/2020.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (05/08/2020)

περισσότερα »

588 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

588 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ    ..... (04/08/2020)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη του Υπ΄ Αρίθµ. 81/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού

∆ιακήρυξη του Υπ΄ Αρίθµ. 81/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ  ..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 28/20 της ΥΠ/ΠΑ

Διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.28/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια απινιδωτών (Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)»

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 141/2020, (ΕΣΗΔΗΣ: 95689) για την «Προμήθεια απινιδωτών (Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)».     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.21/20

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.21/20   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων

Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 74/2020 - Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 74/2020, για την «Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες».       ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ      ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2020 - Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 77/2020, για την «Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 71/2020 - «Προμήθεια για ιατρικός ρουχισμός»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια για ιατρικός ρουχισμός».     ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ    ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 137/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τοξίνες».         ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (24/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 73/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 73/2020, για την «Προμήθεια φαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ       ..... (24/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 76/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 76/2020, για την «Προμήθεια για διάφορα φάρμακα».         ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ  ..... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 75/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 75/2020, για την «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ  ..... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 72/2020, για την «Προμήθεια για αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ  ..... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020 (ΕΣΗΔΗΣ:95288)

Διαγωνισμός υπ’ αριθμ 134/2020/424 ΓΣΝΕ.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (22/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 25595/10.07.2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 25595/10.07.2020   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Η Υπ’ Αρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών - ΕΤΑ

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Αρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών Ροών].   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Διαγωνισμό

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Διαγωνισμό   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (07/07/2020)

περισσότερα »

Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση

Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 69-20

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 69-20   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 62/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 62/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34).

Ανακοίνωση μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34).   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο  ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ  ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών).

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών).   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2020

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2020.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) για την Προμήθεια διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) για την Προμήθεια διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού Συστημικού διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού Συστημικού διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).

Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (24/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Δ.08/20)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Δ.08/20)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ορθή επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 59/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 59/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 61/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 61/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 60/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 60/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.05.20) για την Προμήθεια Καφέ Espresso προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.05.20) για την Προμήθεια Καφέ Espresso προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (11/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με σύμπραξη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία.

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με σύμπραξη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (11/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 111/2020

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 111/2020   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ    ..... (11/06/2020)

περισσότερα »

379 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

379 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ      ..... (10/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.113/2020

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.113/2020   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.112/2020

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.112/2020   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 21/20

Ανακοίνωση της διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.21/20 – με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/05/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Επτά (7) ανακοινώσεις προκηρύξεων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων  των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και μία (1) ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/05/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των κτηριακών συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5.

Προκήρυξη διαγωνισμού που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των κτηριακών  συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- Σύνδεσμός Πολιτισμού- Αθλητισμού- Περιβάλλοντος ( ΣΥ.Π.Α.Π.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Σύνδεσμός Πολιτισμού- Αθλητισμού- Περιβάλλοντος ( ΣΥ.Π.Α.Π.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ενδιαφέρεται να προμηθευθεί γραφική ύλη κλπ είδη γραφείου.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (28/05/2020)

περισσότερα »

Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών

Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)».

Ανακοίνωση της διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ  ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN.

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ)  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN.     ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ..... (12/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (Δραστηριότητες 4.4.4 και 4.4.5) για το εγκεκριμένο έργο (Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector -INNONETS).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ) (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (Δραστηριότητες 4.4.4 και 4.4.5) για το εγκεκριμένο έργο “Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα” (Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector -INNONETS) και κωδικό MIS 5003493, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας In..... (12/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (WP 3 & WP 4) για το εγκεκριμένο έργο 'Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy - CBTB'

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (WP 3 & WP 4) για το εγκεκριμένο έργο “Παραδοσιακό πρωινό της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας (Branding) και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών (Mobile Application) για τη διατήρηση και προώθηση της κοινής παραδοσιακής γαστρονομίας ” (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation a..... (12/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2020   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 40/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 40/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/20 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/20 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 41/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 41/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθμ: 42/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθμ: 42/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20.

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού αναλωσίμων υλικών της ΜΕΘ για (1) έτος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  αναλωσίμων υλικών της ΜΕΘ για (1) έτος   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 27 ημερών (05-31 Μαϊ 20).

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 27 ημερών (05-31 Μαϊ 20).     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020»

Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς  Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

«Ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων Κρατών - Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργάνων της ΕΕ, Συνδεδεμένων Χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19» - Έγγραφό μας με ΑΠ 18168/1.-4.2020 - Oρθη Επανάληψη

«Ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων Κρατών - Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργάνων της ΕΕ, Συνδεδεμένων Χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19» - Έγγραφό μας με ΑΠ 18168/1.-4.2020 - Oρθη Επανάληψη   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (07/04/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».  Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικάμε την πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαδικασία διαπραγμάτευσης . ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (24/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ).   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (23/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ).   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (23/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  υπ’αρίθμ. 8045/1/591-γ / 16-03-2020 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας.    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.    ..... (17/03/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) περιόδου 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 59.677,42 €).Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του..... (09/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019».   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (27/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020 ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020 ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ..... (27/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (24/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.33/19

Ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 – με αντικείμενο την «Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678».      ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 06/20 Ανοικτού Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 06/20 Ανοικτού Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ'

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ'   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας   Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχο..... (20/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.» Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας   Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 15/2020

  Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 17/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 17/2020, για την «Εγχειρητική τεχνική».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 16/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 16/2020, για την «Οφθαλμολογικός εξοπλισμός».       ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 18/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 18/2020, για την «Ιατρικά αναλώσιμα».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/19

  Aνακοίνωση της  μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 30/19 – με αντικείμενο τη «Γενική επισκευή (Overhaul) Δύο (2) τεμαχίων υλικού, NSN 6615144401742, P/N 6784063400Μ, AUTOPILOT HYDRAULIC UNIT, Ε/Π SUPER PUMA».        ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 15/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 15/2020, για την «Υλικά αγγειογραφίας».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (19/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ   ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ»                                                        Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, βάσει του προβλέψεων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την συμμετοχή σε διαδικασία..... (13/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ITB 2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ITB 2020»   Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 2/12.2.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ITB 2020, προϋπολογισμού €16.129,03 πλέον ΦΠΑ €3.870,97 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ..... (13/02/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ορθοπεδικών υλικών

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ορθοπεδικών υλικών   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 13/2020

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SEEBRIG

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SEEBRIG   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

Διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων

Διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 2/20 της ΥΠ/ΠΑ.

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 2/20 (Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμαχίων Yλικού NSN 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»                                                        Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας   Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, βάσει του προβλέψεων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την συμμετοχή σε διαδικα..... (11/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  2020» Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της προμήθειας με τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  2020, προϋπολογισμού €4.838,71 πλέον ΦΠΑ €1.161,29, ήτοι €6.000,00 με την διαδικασία της απε..... (11/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020, προϋπολο..... (11/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο  ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020, προϋπολογισμού €2.016,13 πλέον ΦΠΑ €483,17 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτή..... (11/02/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση 'ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ'

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση 'ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ'.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίας καθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηριών αερολιμένων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83096).

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι : Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίας καθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηριών αερολι..... (30/01/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄Αριθ. 09/2020

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ. Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (30/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 12/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 12/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακ..... (30/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.35

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Εκ Νέου Μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 35/19 – με αντικείμενο την την Ανάδειξη αναδόχου για  τη  διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων  του 251 ΓΝΑ».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (30/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υπ'αριθμ.:11/2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ΄ αριθμ 11/2020 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή εξοπλισμού του Γαστρεντερολογικού Τμήματος».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (30/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.1/20

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.1/20.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (30/01/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 5 για το εγκεκριμένο έργο “Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα” (Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector -INNONETS) και κωδικό MIS 5003493, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 5  για το εγκεκριμένο έργο “Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα” (Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector -INNONETS) και κωδικό MIS 5003493, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020»   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/01/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy - CBTB).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1 & 2 (WP 1 & WP 2) για το εγκεκριμένο έργο “ Παραδοσιακό πρωινό της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας (Branding) και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών (Mobile Application) για τη διατήρηση και προώθηση της κοινής παραδοσιακής γαστρονομίας ” (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservatio..... (20/01/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2 και 5 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN και κωδικό MIS 5003919, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2 και 5 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN και κωδικό MIS 5003919, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Νο 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ   Νο 5   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ Νο 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ  Νο 4   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Νο 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ  Νο 3.   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νο 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νο 2.   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νο 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νο 1   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ( υπ’αρίθμ. 8055/1/638-γ από 18-01-2020 ) για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Α.Τ.Παξών και πετρελαίου θέρμανσης του Α.Τ.Παλαιοκαστριτών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΑρχ/κας ΤΖΙΜΑΣ ΚωνσταντίνοςΤηλ.2661029134-6       ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Νο 1 Έρευνας Αγοράς για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (Guard Services NATO Satellite Ground Station IFIB-CO-15561-GSK)

Σε συνέχεια του από 2/12/2019 ηλεκτρονικού μας μηνύματος αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης σε Διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε «Guard Services NATO Satellite Ground Station» (IFIB-CO-15561-GSK) στο Βέλγιο, σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ.192/16-1-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ για τη σχετική τροποποίηση.  Σημειώνεται ότι, ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής πιστοποιητικών επιλεξιμότητας ορίζε..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2020

Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/2020...... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2020_424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 4/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 4/2020, για την «Προμήθεια ψηφιακού οδοντιατρικού πανοραμικού μηχανήματος».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (20/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ-  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’  3/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 3/2020, για την «Προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο».   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (16/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 5/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 5/2020, για την «Προμήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυμάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις της Β Χειρ/κης και Ορθοπεδικής Κλινικής», CPV: 33161000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο   ..... (14/01/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού ΤΡΟΦΙΜΩΝ    Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (10/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/19

Ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 30/19 – με αντικείμενο την «Γενική επισκευή (Overhaul) Δύο (2) τεμαχίων υλικού, NSN 6615144401742, P/N 6784063400Μ, AUTOPILOT HYDRAULIC UNIT, Ε/Π SUPER PUMA».     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (10/01/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών/Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.       Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο   ..... (10/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/19

Aνακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 29/19 – με αντικείμενο την «Επισκευή – προμήθεια  κρισίμων υλικών Αφων  C–27J».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο   ..... (10/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 2/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 2/2020, για την «Προμήθεια συσκευής ανίχνευσης φλεβών του Μικροβιολογικού Εργατηρίου», CPV: 33190000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδες διακόσια οκτώ ευρώ (5.208,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (09/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 158/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 158/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρα..... (24/12/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Σ.Δ.) για την προμήθεια : Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων.

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Σ.Δ.) για την προμήθεια : Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων.     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (23/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 (Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678).

Ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 (Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678).     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο  ..... (23/12/2019)

περισσότερα »

Ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα των συγκοινωνιών στην Ουκρανία

Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα των συγκοινωνιών στην Ουκρανία   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία  ..... (17/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 5/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 5/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»   Δείτε το link http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e4s2..... (10/12/2019)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 39/2019

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 39/2019   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (10/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/19

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/19. «Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (10/12/2019)

περισσότερα »

Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 35/19

  Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων του 251 ΓΝΑ». Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 35/19   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο   ..... (10/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 4/2019 'Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου'.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 4/2019 'Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου'.     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο   ..... (10/12/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Τραπεζοκομίας-Μαγείρων ΣΣΑΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’αριθμ.5/2019 'Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας – μαγείρων στα Μαγειρεία – Εστιατόρια της Σχολής'.     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο   ..... (10/12/2019)

περισσότερα »

ΔΕΔΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ"

  Προκηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών για τα έργα "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" &  «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.       Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία   ..... (10/12/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ      Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (29/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 153/2019

424 ΓΣΝΕ -  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 153/2019       Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 153/2019 για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί», CPV:33198000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (71.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.         Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (29/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ YΠ` ΑΡΙΘΜ. 12/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  YΠ` ΑΡΙΘΜ. 12/2019    Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία (29/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 150/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 150/2019     Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 150/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων», CPV:55300000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   Δείτε τo επισυναπτόμενo αρχείo..... (29/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2019

424 ΓΣΝΕ -  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2019       Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 152/2019 για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης Κλινικής ΩΡΛ», CPV:33195100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.        Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (29/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 13/2019/33 Μ/Κ ΤΑΞ

Διακήρυξη 13/2019/33 Μ/Κ ΤΑΞ   Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 31 ημερών (01-31 Δεκεμβρίου 2019).   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (29/11/2019)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 37/2019

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία     ..... (29/11/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθμ: 37/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθμ: 37/19 Ανοικτού Διαγωνισμού     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (29/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (29/11/2019)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθμ. 79/2019 διακήρυξης

Περίληψη της με αριθμ. 79/2019 διακήρυξης   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία  ..... (29/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 154/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 154/2019   Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 154/2019 για την προμήθεια «Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί », CPV:33141600-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (71.055,29€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.         Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία  ..... (29/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 155/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 155/2019 Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 155/2019 για την προμήθεια «Υλικά ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124210-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.       Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (29/11/2019)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στην Επαναδιακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στην Επαναδιακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία  ..... (29/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 (Ανάδειξη Αναδόχου «Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678»

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 (Ανάδειξη Αναδόχου «Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678»     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο   ..... (29/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και πρόσκληση των ενδιαφερόμενων εταιρειών, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και πρόσκληση των ενδιαφερόμενων εταιρειών, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​..... (26/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ (25/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γάζας

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γάζας (25/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Προμήθειας Πετρελαίου Υπ΄ Αριθ. 33/2019

Διακήρυξη Προμήθειας Πετρελαίου Υπ΄ Αριθ. 33/2019 (25/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) για την προμήθεια : «ΕΝΤΥΠΩΝ»

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) για την προμήθεια : «ΕΝΤΥΠΩΝ» (25/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 35/2019

Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 35/2019 (25/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 32/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 32/19 Ανοικτού Διαγωνισμού (25/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 31/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 31/19 Ανοικτού Διαγωνισμού (25/11/2019)

περισσότερα »

1η -Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων

1η -Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων (25/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμούγια την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των χώρων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων καιτων Φυσιοθεραπευτηρίων 14 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε.Μακεδονίας και Θράκης».

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των χώρων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων και των Φυσιοθεραπευτηρίων 14 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των χώρων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων και των Φυσιοθεραπευτηρίων 14 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης        ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (19/11/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 37/2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 37/2019 (14/11/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Εκπαίδευση και Πολιτισμός"

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" (14/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (14/11/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ Νο 36/2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ Νο 36/2019     (13/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 32_2019 / 13-18 ΝΟΕ 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 32_2019 / 13-18 ΝΟΕ 19   (13/11/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο ..... (13/11/2019)

περισσότερα »

Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων στο Ισραήλ

Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων στο Ισραήλ    Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (13/11/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/19 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, για Κάλυψη Αναγκών της 111 Πτέρυγα Μάχης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/19 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, για Κάλυψη Αναγκών της 111 Πτέρυγα Μάχης.     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (13/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 76/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 76/2019 Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση της «ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης».   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.  ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ∆Ε Χειριστή ιατρικών συσκευών, για το χειρισµό Η/Υ µε λογισµικό ελέγχου και του συστήµατος αρχειοθέτησης και επαλήθευσης του τµήµατος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκοµείου, για ένα έτος».       Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/11/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 110/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 110/2019Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου- Ακτινολόγου ,για το χειρισμό του Αξονικού Τομογράφου – Εξομοιωτή και του συστήματος ηλεκτρονικής απεικόνισης επιπέδου ψηφιακού ανιχνευτή του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος»     Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/11/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 69/2019

  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 69/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής»     Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 107/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 107/2019Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων – βιοχημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα έτος»   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.  ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 109/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 109/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου ,για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς και δχσης δεδομένων του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος»   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.    ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την επισκευή των αυτόματων θυρών του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου»

Επισυνάπτεται ​​περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την επισκευή των αυτόματων θυρών του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου»​.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/11/2019)

περισσότερα »

​​​​ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 142/2019.

​​​​ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 142/2019.   Δείτε τ​α​ επισυναπτόμεν​α​ αρχεί​α​. ​​ ​  ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτούδιαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιώναποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος.

​Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατι​​κών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2019 και 2020.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​​ ​  ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

​Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Εργαστηριακών αναλωσίμων».

​Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Εργαστηριακών αναλωσίμων».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​​ ​  ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

​​​Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών των Αερολιμένων Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης.

​​​​Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών των Αερολιμένων Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​  ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

​Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών από τρίτους, αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ για το έτος 2020-2021»

​Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών από τρίτους, αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ για το έτος 2020-2021».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​  ..... (08/11/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση που αφορά στην Δ24/2019 διακήρυξη της ΥΠΑ.

 Επισυνάπτεται η ανακοίνωση που αφορά στην Δ24/2019 διακήρυξη της ΥΠΑ. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (05/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419), ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας, για το προσωπικό του Γ. Ν. Ζ..   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/11/2019)

περισσότερα »

​Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 138/201 3ου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού (Αρχικός ΑΔ 15/2019) για την Προμήθεια «Υποκαταστήματα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα».

​Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 138/201 3ου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού (Αρχικός ΑΔ 15/2019) για την Προμήθεια «Υποκαταστήματα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα».   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.    ..... (04/11/2019)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Διαγωνισμός.

Επαναληπτικός Διαγωνισμός. Συνημμένα πρωτοκόλλου 42613/2019/Κύριο Πρωτόκολλο. Προμήθεια α) Μονάδων μετατροπής διεπαφών αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής σε διεπαφές VoIP για το ΚΕΠΑΘΜ, β) Συστήματος μετατροπής πρωτοκόλλων αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής σε VoIP για τον Αερολιμένα Κω.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (04/11/2019)

περισσότερα »

Δημόσια ανακοίνωση υποβολής προσφορών για συμμετοχή σε tender αεροδρομίων στο Μαυροβούνιο.

Συνημμένα τα έγγραφα αναφορικά με την εν θέματι δημόσια ανακοίνωση υποβολής προσφορών για συμμετοχή σε tender αεροδρομίων στο Μαυροβούνιο.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 23/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής με δεκαετή (10) συντήρηση Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Διακήρυξη 23/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής με δεκαετή (10) συντήρηση Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Συνημμένα η περίληψη Διακήρυξης θέματος.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/11/2019)

περισσότερα »

​​∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 126/2019 ∆ιενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (επαναληπτικός της ∆ιακήρυξης 60/2019) για την «Προμήθεια ενός μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις».

​​∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 126/2019 ∆ιενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (επαναληπτικός της ∆ιακήρυξης 60/2019) για την «Προμήθεια ενός μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις». ​ ​ ​​Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ​ ..... (30/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Διαγωνισμού προμήθειας Ελαιόλαδου & Ηλιελάιου

​​Σας επισυνάπτουμε αρχείο με την Διακήρυξη του Διαγωνισμού προμήθειας Ελαιόλαδου & Ηλιελάιου που θα πραγματοποιηθεί την 19 Νοεμβρίου 2019, προς ενημέρωσή σας.Ιστότοπος Διαύγεια : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D%CE%9E%CE%946-2%CE%A7%CE%A7 ​     ​Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​ ..... (30/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Διαγωνισμού προμήθειας Κρεάτων

Σας επισυνάπτουμε αρχείο με την Διακήρυξη του Διαγωνισμού προμήθειας Κρεάτων που θα πραγματοποιηθεί την 19 Νοεμβρίου 2019, προς ενημέρωσή  σας.Ιστότοπος Διαύγεια : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D%CE%9E%CE%946-2%CE%A7%CE%A7 ​   ​Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/10/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (επαναληπτικός της Διακήρυξης 60/2019) για την Προμήθεια ενός μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις. - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 126/2019.

Διενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (επαναληπτικός της Διακήρυξης 60/2019) για την Προμήθεια ενός μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις.Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 126/2019...... (24/10/2019)

περισσότερα »

Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 137/2019.

Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 137/2019. ..... (23/10/2019)

περισσότερα »

​​Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ 28/19 για την «Προμήθεια Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, στο Πλαίσιο τη Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης».

​​Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ 28/19 για την «Προμήθεια Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, στο Πλαίσιο τη Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (23/10/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού εξοπλισμού, υλικών, κλπ. μεταξύ όλων των Οργανικών Μονάδων ΥΠΑ και ΑΠΑ στην Ελλάδα».

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού εξοπλισμού, υλικών, κλπ. μεταξύ όλων των Οργανικών Μονάδων ΥΠΑ και ΑΠΑ στην Ελλάδα».   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.   ..... (23/10/2019)

περισσότερα »

​​Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας υπ’ αρίθμ. 8045/1/511-γ.

​​Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας υπ’ αρίθμ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019 για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, την προμήθεια υλικών γόμωσης πυροσβεστήρων και την επισκευή και συντήρηση. ..... (23/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 31 ημερών (01-31 Οκτωβρίου 2019).

​Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής  Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 31 ημερών (01-31 Οκτωβρίου 2019).     Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ​  ..... (23/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 129/2019​.

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 129/2019 για την παροχή υπηρεσιών Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού.     Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για μεταφορά Μολυσματικώ​ν.

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για μεταφορά Μολυσματικώ​ν.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​..... (21/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94/2019.

​Σ​υνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94/2019. ..... (21/10/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υλικά επισκευής και συντήρησης γηπέδων.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/10/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας, ενδιαφέρεται να αναθέσει εργασίες επισκευής και συντήρησης γηπέδων.​   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/10/2019)

περισσότερα »

Υπ’αρίθμ. 8045/1/508-γ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

Συνημμένα η υπ’αρίθμ. 8045/1/508-γ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρα.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/10/2019)

περισσότερα »

​Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.18/19

​Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.18/19 για τη Προμήθεια «Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής SpectralDomailμε έγχρωμη εικόνα, αυτοφθορισμό και αναβαθμίσιμη προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Siemens». Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​  ..... (10/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35300/25-09-2019) για την προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού».

    Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35300/25-09-2019) για την προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού». Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (09/10/2019)

περισσότερα »

​Διακήρυξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών από τρίτους αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΝΜ για το έτος 2020-2021».

​Διακήρυξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών από τρίτους αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΝΜ για το έτος 2020-2021».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός - Κατασκευή/Ανακατασκευή Αεροδρομίου (Γερμανία)

Διεθνής Διαγωνισμός - Κατασκευή/Ανακατασκευή Αεροδρομίου (Γερμανία)   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/19) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών πτέρυγας.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/19) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών πτέρυγας.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αριθ. 61/2019 για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Διακήρυξη υπ’ αριθ. 61/2019 για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.  ..... (09/10/2019)

περισσότερα »

​Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες» - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 127/2019.

​Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες».   ​Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 127/2019. ​  ..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρομίου Ελευσίνας - Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας - Aνακοίνωση διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.24/19

​Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρομίου Ελευσίνας - Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας  - Aνακοίνωση διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 24/19 [Προμήθεια «Τριών (3) Σετ  Πλωτήρων ΛΟΖ, (NSN 1680-14-481-2975, P/N 158820-3, EA 3, FWD FLOAT- NSN 1680-14-527-8844, P/N 158565-5, EA 3, AFT LH FLOAT- NSN 1680-14-481-2956, P/N 158566-5, EA 3, AFT RH FLOAT),Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. ​  ..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 112/2019. ​- Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής".

​Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 112/2019. ​..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/ Αεροδρομίου Ελευσίνας - Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας

​​Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού από  τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/ Αεροδρομίου Ελευσίνας - Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας, (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 25/19 [Προμήθεια «Τριών (3) σετ Φιαλών Πλωτήρων ΛΟΖ, (NSN 8120-14-478-4624, P/N 202458-2, ΕΑ 6, FLOAT BOTTLE FWD - NSN 8120-14-534-7662, P/N 158562-3, ΕΑ 6, FLOAT BOTTLE AFT), Ε/Π SUPER PUMA»]. ​  ..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση που αφορά την Δ24/2019 διακήρυξη της ΥΠΑ.

Ανακοίνωση που αφορά την Δ24/2019 διακήρυξη της ΥΠΑ.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2019)

περισσότερα »

​​Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης των υποσταθμών μέσης τάσης του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων και του ΠΕΑ Αερολιμένα Χανίων.

​​Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης των υποσταθμών μέσης τάσης του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων και του ΠΕΑ Αερολιμένα Χανίων.   Συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 39199/2019/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου.    ..... (08/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 128/2019.

​Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 128/2019. ..... (08/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοινώσεις Προκηρύξεις θέσεων  του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ανακοινώσεις Προκηρύξεις θέσεων  του Υπουργείου Εσωτερικών. Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/10/2019)

περισσότερα »

54952/3-9-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συνημμένα, η υπ’ αρ. πρωτ. 54952/3-9-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...... (08/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 123/2019.

Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 123/2019. ..... (08/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 120/2019.

​Συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 120/2019. ​  ..... (08/10/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

​​Επισυνάπτεται η υπ’ αρ. πρωτ. 23039/01-10-2019 περίληψη διακήρυξης που αφορά τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και τη συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκμετάλλευσης τεσσάρων (4) ακινήτων – καταστημάτων ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. ​  ..... (08/10/2019)

περισσότερα »

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι - Υποβολές Προσφορών.

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι - Υποβολές Προσφορών.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/09/2019)

περισσότερα »

Δημοπράτηση μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις αντίστοιχες Προκηρύξεις των Διαγωνισμών.

Δημοπράτηση μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις αντίστοιχες Προκηρύξεις των Διαγωνισμών.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (04/09/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 105/2019. ​

Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 105/2019. ​..... (04/09/2019)

περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης Προσφοράς για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

​Επισυνάπτεται η Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης Προσφοράς για υπηρεσίεςΥπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ​  ..... (26/08/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δέκα πέντε εγχειριδίων JEPPESEN AIRWAY MANUAL.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δέκα πέντε εγχειριδίων JEPPESEN AIRWAY MANUAL. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/08/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση – πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου διεύθυνσης ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Συνημμένα η υπ’ αρ. πρωτ. 4138/31-7-2019 Ανακοίνωση – Πρόσκληση  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων...... (16/08/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού.

​​Η Διοίκηση ης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.     Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.   ​  ..... (16/08/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού.

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 15/19/ΓΕΝ

Διακήρυξη 15/19/ΓΕΝ.Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/07/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ: 24/19 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/07/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται...... (25/07/2019)

περισσότερα »

​Γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών.

​Γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.   Συνημμένα αρχεία :   Επαν ΠΜΔ αναλωσίμων  εργαστηρίων ΩΥΝ24690ΒΞ-Ι9Ρ   (19PROC005301648) Επαν. ΠΜΔ Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα ΩΔΗ44690ΒΞ-Β2Λ  (19PROC005289504) ΠΜΔ αντιδραστήρια  ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 6Δ1Η4690ΒΞ-ΜΝΨ (19PROC005300707) ΠΜΔ συντήρηση  μηχανημάτων, συσκευών ΩΩΔΓ4690ΒΞ-ΙΝΑ (19PROC005286335) ΠΜΔ υπηρεσίες ανάλυσης ΝΕΡΟΥ 63ΘΚ4690ΒΞ-ΡΩΝ  (19PROC005284741) ..... (25/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη της ΥΠΑ Δ09/2019.

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στην Δ09/2019 διακήρυξη της ΥΠΑ...... (19/07/2019)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής Hewlett Packard - Digital - Compaq», του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ.

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HewlettPackard- Digital- Compaq», του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ.Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 16/19/ΓΕΝ

Διαγωνισμός του ΓΕΝ για την προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων καλαθοφόρων ανυψωτικών οχημάτων. ..... (19/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 16/19

Ανακοίνωση μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 16/19 για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών 251 ΓΝΑ»...... (15/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/2019.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος».Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.51/2019...... (15/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2019.

Η περίληψη της υπ’ αριθ. 47/2019 διακήρυξης για την προμήθεια «ενός ενδοσκοπικού πύργου τρισδιάστατης 4Κ ή 3D απεικόνισης και ενός συστήματος πλοήγησης», για τις ανάγκες της μελέτης με θέμα: «Μελέτη της χρήσης παραγόντων αίματος μετά από ενδοσκοπική χειρουργική». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’αρίθμ. 68/2019

Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’αρίθμ. 68/2019.Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’αρίθμ. 83/2019.

Διακήρυξη υπ’αρίθμ. 83/2019.http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e2s2  ..... (15/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 41/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διοίκηση της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ.26671/26-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Π2ΟΡ1Ο-ΔΨ8) Απόφασης Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας καιΘράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια «ΜΟΝΙΤΟΡΣ»Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 55/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος.

Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’αρίθμ.55/2019...... (09/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 85/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιπρωτοζωικά.

Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.85/2019...... (09/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 52/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες.

Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’αρίθμ.   52/2019...... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 53/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.   53/2019...... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 54/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Διαλύματα παρεντερικής διατροφής.

Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 54/2019...... (08/07/2019)

περισσότερα »

​Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 84 /2019. Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων»

Συνημμένα τα αρχεία που αφορούν τη διακήρυξη υπ’αρίθμ. 84/2019...... (27/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) CPV:31121000-0 (Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) ισχύος 150 KVA για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης της με αριθμό 45/2019 διακήρυξης του β΄ επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των αλεξικέραυνων.

Δημοσίευση περίληψης της με αριθμό 45/2019 διακήρυξης του β΄ επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των αλεξικέραυνων.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2019. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού τμήματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού τμήματος»   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών   Συνημμένα αρχεία : ΠΜΔ Αναλώσιμα Μ.Τ.Ν 781Θ4690ΒΞ-ΩΞΨ ΠΜΔ αντιδρ. ΕΚΤΟΣ αναλυτών ΨΛΚΑ4690ΒΞ-Ι3Β   Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχεία...... (17/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.16/19 (Προμήθεια «Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ).

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.16/19 (Προμήθεια «Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ).   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (06/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 77/2019 | Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (06/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης εκ νεου διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού Δ.12/19 (Προμήθεια «Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS»)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/06/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων, έναντι εκτιμώμενης αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/05/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/05/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 11/19 Ανοικτού Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός (1) Στρεπτού Μετατροπέα Συχνοτήτων 260+/-10 KVA για Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Πολεμικά Πλοία στην Ν. Μεγίστη, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (217.741,93 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/05/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθετήρων CPV: 33141200-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 51.742,85 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/05/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019 »

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/05/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (3/2019) ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/04/2019)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV: 39830000-9), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών καθαριότητας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας βελόνων και διάφορων ειδών.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019. Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.10/19 (Μίσθωση Κυλικείων).   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 61/2019.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/04/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια διαγωνισμού αρ. πρωτ. Διακήρυξης 9811/18-03-2019.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/04/2019)

περισσότερα »

Προμήθεια Ιατροτεχνολιγικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/19

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 5126/11-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 70595) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 78.000,00€. Η προμήθεια απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14567/ 4-4-2018 (ΑΔΑ : 6ΞΙΑΟΡ1Ο-Ω9Λ) Απόφασης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για Συντήρηση Η-Ζ και πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υπηρ. εναρμόνισης με κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης...... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης...... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 14/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας»

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ενημέρωση για Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019 διακήρυξης, προμήθειας Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 08/19 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόενω αρχείο της προκήρυξης...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2019»

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΩΝ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 30.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΘΜ. 5474/14-02-2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 09/2019

Δείτε το επισυναπτόμενα αρχεία...... (27/03/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/03/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Ζακύνθου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/03/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/03/2019)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΠΑΠ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/03/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (27/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/19

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 4/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και Πενταετή (5) Συντήρησή του και Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Διαδερμικού Οξυγόνου ΝΝΑ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/02/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας (ΣΔ) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ)

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης...... (27/02/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (27/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , για το έτος 2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2019)

περισσότερα »

Το 424 ΓΣΝΕ, ανακοινώνει τη διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 07/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής» CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (27.280,00€)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/01/2019)

περισσότερα »

Yπ’ αρίθμ. 8045/1/500-γ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων της Δ.Α.Κέρκυρας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/01/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Προμήθεια Οκτακοσίων (800) Οικίσκων προς Κάλυψη Αναγκών ΥΜΕΠΟ, οι Οποίοι Προορίζονται για Αποθήκευση και Μελλοντική Χρήση σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 8.870.967,74€ μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΔΕΤΑΠ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2019)

περισσότερα »

Διενέργειας ΠΜΔ για Πετρέλαιο κίνησης 9ΗΞ24690ΒΞ-Ξ23

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 04/19

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 51/18

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση – Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 03/19 Ανοικτού Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευσε - Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 02/19 Ανοικτού Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμεο αρχείο...... (21/01/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Ανάδειξη προμηθευτή – ων ειδών κυλικείου προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων της ΠΕ της XVI Μ/Κ ΜΠ και των Μονάδων της 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2019)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/Ζ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑ

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/01/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/01/2019)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠΑΘΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/01/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων ΥΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/01/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

Πατήστε εδω  για να δείτε το αρχείο της διακηρυξης...... (02/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 154/2018 παροχή Υπηρεσιών «Εντομοκτονίας-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/01/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/01/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 122/ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 52333/27.12.2018 Απόφασης (ΑΔΑ:6Ν6ΔΟΡ1Ο-Ω3Ι), Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων των Κέντρων Υγείας με τα ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης» (CPV 90500000-2, Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλη..... (02/01/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 108/ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/01/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (03/12/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΚΤΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 148/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Διάφορα Φάρμακα»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 147/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Διαλύματα Εγχύσεων»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 146/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 145/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού - 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 07/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (30/11/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη 22/18/ΓΕΝ

Πατήστε εδω για να δείτε τη Διακήρυξη. (23/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Αερολιμένων – Εξοπλισμός Φωτοσήμανσης Κρατικών Αερολιμένων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/11/2018)

περισσότερα »

Διεθνής διαγωνισμός ποιότητας MARIO SOLINAS για την καλλιεργητική περίοδο 2018/19

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/11/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης διαγωνισμού Δ.39.1/18 - Προμήθεια «Ειδών Ιματισμού»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/11/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων 96 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/11/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/11/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΉΡΥΞΉ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 04/2018 ΕΚΕΜΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/11/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/11/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/11/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός 2018-424 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΟ τραπεζοκομίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (14/11/2018)

περισσότερα »

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 6/2018 | Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Κ. ΕΥΒΟΙΑΣ».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.100.000,00 Ευρώ

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για την από αέρος επιθεώρηση τμημάτων θόλων (radome) συστημάτων επιτήρησης (RADARs) και γενικότερα διερεύνησης θέσεων εγκατάστασης συστημάτων CNS Αεροναυτιλίας.

Πατήστε εδω για να δείτε το αρχείο της διακήρυξης...... (24/10/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.610,30€ συμπ/νου ΦΠΑ

Πατήστε εδω για να δείτε το αρχείο της διακήρυξης...... (24/10/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μελανιών, Τόνερ και Μελανοταινιών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για ένα (1) έτος,

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (19/10/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.080,65 € προ ΦΠΑ ή 12.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (18/10/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 121/2018 Eπαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων»

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με Αντικείμενο την Μεταφορά Τεσσάρων (4) Σκαφών MK V και Υποστηρικτικού με Αυτά Εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, Χρονικής Διάρκειας Μέχρι την 31 Αυγ 19 και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εννιακοσίων Ενενήντα Χιλιάδων Ευρώ (990.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών και με Αντικείμενο την Προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας (ΦΑΠ), @φέλιμου Φορτίου Τουλάχιστον Οκτώ (8) Τόνων, επ’ ωφελεία Εγκαταστάσεων ΝΚ/ΝΑΤΟ και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€)

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (18/10/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (18/10/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 128/2018 Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 128/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (57.040,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (18/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33670000-7, «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (63.588,39 €).

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια: «Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (03/10/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 47/18

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (03/10/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 40/18

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (03/10/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018-2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικό Διαγωνισμό για Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018-2019 για τα άγονα Δρομολόγια

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018-2019», για τα άγονα Δρομολόγια

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΕΜ

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 123/2018 (αρχικός 106/2018) Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την προμήθεια «Σύστημα Παρακολούθησης ασθενών»

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 120/2018 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Χειρουργικές Γάζες»

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2018)

περισσότερα »

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό, υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης)

Δείτε επισυναπτόμενες τις υπ'αρίθμ. 8045/1/424-δ και 8045/1/424-ε από 10-09-2018 προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό, υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης)...... (11/09/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της πρόσκλησης...... (10/09/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της πρόσκλησης...... (10/09/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/09/2018)

περισσότερα »

Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 41/18 με αντικείμενο: «Οδικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθως και εντός αυτών».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης του διαγωνισμού. ..... (23/08/2018)

περισσότερα »

Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων του Κλ. Γυμναστηρίου ΕΑΚ Κέρκυρας για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της διακήρυξης...... (03/08/2018)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2018 (αρχικός:43/2018) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ», CPV:33141800-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (19.408,09€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της διακήρυξης...... (03/08/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (03/08/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Κουτσόχερου Λάρισας (Πρώην Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ»)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (03/08/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/08/2018)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 93/2018 (αρχικός: 73/2018) για την προμήθεια «Ιατρικά Βοηθήματα», CPV:33196000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (37.522,43€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/08/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης του Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε.Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, (CPV 72611000-6, Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (25/07/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ετήσια παροχή υπηρεσιών «Ταχυμεταφορών- Courier» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (CPV 79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (25/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός (1) Στρεπτού Μετατροπέα Συχνοτήτων 260+/-10 KVA για Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Πολεμικά Πλοία στην Ν. Μεγίστη, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 217.741,93 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (25/07/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Διασήμων Παρασήμων - Μεταλλίων - Διαμνημονεύσεων»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης του διαγωνισμού...... (25/07/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης του διαγωνισμού...... (25/07/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» για κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης του διαγωνισμού...... (25/07/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΓΚΤΕΔ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΓΚΤΕΔ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης..... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ'αριθμ. 92/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ¨

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της προκήρυξης...... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της προκήρυξης...... (23/07/2018)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην περιοχή Βάρης – Κορωπίου για το έτος 2018.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/07/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (28/06/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (28/06/2018)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών κάβας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (20/06/2018)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ - «Προμήθεια Πελμάτων Ερπυστριών Αρμάτων LEO2 HEL»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/06/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπού κοτόπουλου για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (20/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ - ΚΨΜ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (20/06/2018)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ενιαίων μεταφερομένων οικίσκων τύπου container, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ26) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (20/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 6/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (14/06/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πποκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Ζητημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (en-LISA)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/06/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/05/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (προμήθεια ιατρικών αερίων,παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αερίου και παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των φιαλών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/05/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/05/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/05/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχεια...... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2018»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (17/05/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR)»

​ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, Τηλ: + 30 26610 39813, Fax : + 30 26610 40088, email:corfucci@otenet.gr, Αρμόδια: κα. Σπυριδούλα Κουλούρη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR)»   Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (με την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Νο 12/14/5/2018, στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομέν..... (15/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς"

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς" στην Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2018.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/05/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 29/18 Ανοικτού Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/05/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/04/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (25/04/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/04/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (19/04/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός Α΄ Επαναληπτικός διαγωνισμός, για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ( CPV 90524100-7) του ΠΠΥΥ2015 για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (19/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού...... (18/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού       Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία για να ενημερωθείτε ΕΔΩ . ..... (16/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/04/2018)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Aνοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ [Ένα (1) Νευροχειρουργικό Μικροσκόπιο Μετά Παρελκομένων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού...... (13/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (11/04/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (11/04/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. ''Άγιος Παντελεήμων'' - Γ.Ν.Δ.Α. ''Αγία Βαρβάρα''

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (05/04/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 39/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.3/18

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΟΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/03/2018)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ MASTER BATCH

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/03/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός 02/18 - Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης ΝΝΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού υπ’αριθμ 37/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για τη «Σύνταξη Πρωτοκόλλων για την αποφυγή σφαλμάτων στην ακινητοποίηση των ασθενών, για την ασφαλή εκτέλεση των θεραπευτικών πλάνων και δυνατότητες θεραπειών IMRT»

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της προκήρυξης...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 11/18

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 39/2018 (ΑΡΧΙΚΟΣ:15/2018)

Προµήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές», CPV:33157400-9, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (22/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. ''Άγιος Παντελεήμων'' - Γ.Ν.Δ.Α. ''Αγία Βαρβάρα''

Δείτε το ερχείο της προκήρυξης...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Ηλεκτρονικών Ραπτομηχανών Κουμπότρυπας με Κορδονέτο ή Χωρίς, για την Επαύξηση των Δυνατοτήτων της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, προς Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων των ΕΔ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΙΠΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2018)

περισσότερα »

56325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 01/2018 ΚΑΙ 02/2018

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/03/2018)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο......

(19/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/03/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διαγωνισμού- ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Ανακοίνωσης του Διαγωνισμού...... (19/03/2018)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ενημέρωση σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιματολογικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (19/03/2018)

περισσότερα »

Περίληψη της υπ΄ αριθ.2/2018 διακήρυξης για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι»

Περίληψη της υπ’αριθμ.2/2018 διακήρυξης του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι» για τις ανάγκες των   Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οχτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (28.737,57€)  με Φ.Π.Α..... (19/03/2018)

περισσότερα »

Περίληψη της με ΑΡΙΘΜ. 30/ 2018 Διακήρυξης της Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (19/03/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης Α΄ Επαναληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/03/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.9/18

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/03/2018)

περισσότερα »

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ S-M-L-XL» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/03/2018)

περισσότερα »

B ’ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 27G ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Προκήρυξης...... (13/03/2018)

περισσότερα »

Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Προκήρυξης..... (13/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΧΥΜΩΝ - ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Προκήρυξης...... (13/03/2018)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθμό 21/2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διοικητική Υποστήριξη του έργου της 4ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές»(«Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» - SMiLe), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (12/03/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Ιάσμου και Σταυρούπολης εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (12/03/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Ενός (1) Έτους και με Αντικείμενο την Προμήθεια 15 Ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών Εκτιμώμενης Αξίας 300.000,00€

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (12/03/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. ''Άγιος Παντελεήμων'' - Γ.Ν.Δ.Α. ''Αγία Βαρβάρα''

Δείτε το ερχείο της προκήρυξης...... (12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα"

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία των Διακηρύξεων. (08/03/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 15/18

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.15/18 για την ''Προμήθεια Ραδιοβολίδων με Χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης μέσων Δορυφόρων''..... (08/03/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/03/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΤΗΝ Π ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.05/18 για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) της Πολεμικής Αεροπορίας...... (07/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Δείτε το επισυαπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης...... (07/03/2018)

περισσότερα »

Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ δημοσιεύει την υπ’ αρίθμ. 8045/1/418-στ από 28-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών της οχημάτων...... (07/03/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ" ΤΗΣ ΤΔ/41 ΣΠ "ΣΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ( Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/02/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 2/18 για την προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και υλικού AHRU τύπου LCR – 100 (P/N 215T53208-2).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού...... (09/02/2018)

περισσότερα »

Haifa port tender - Aνακοίνωση - Φ. 1931 /ΑΠ 54 /6.02.2018

Με τους κάτωθι συνδεσμους μπορείτε να προβείτε σε λήψη ενημερωτικού υλικού και εγγράφων, αναφορικά με τον υπ' αριθμ. 3/18 διεθνή διαγωνισμό 3/18 για την προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσκοπικού διαχωριστή με διπλό ανυψωτήρα (Supply of Separating Twin Lift Automatic Telescopic Spreader) από την Εταιρία Λιμένος της Χάϊφα (Haifa Port Ltd).       1. www.haifaport.co.il/download/MihrazimFiles/file_2254.pdf (AGREEMENT)  2. www.haifaport.co.il/download/MihrazimFiles/file_2255.pdf (APPEND..... (09/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ (ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Προκήρυξης...... (02/02/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών FAN COILS για τις ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων σωμάτων στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της ανακοίνωσης του διαγωνισμού...... (23/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.57/17

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του Διαγωνισμού Δ. 57/17...... (03/01/2018)

περισσότερα »

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 118/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 47142/23-11-2017 (ΑΔΑ : ΨΨΦΧΟΡ1Ο-ΒΔΩ) Απόφασης προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ) και Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 39830000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (49.048..... (03/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 14/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ "ΠΑΠΥΡΟΣ MILLENNIUM III"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ RVR LT31ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (EU-LISA)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης...... (08/11/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης σε κοινοπραξία Innovative Medicines Intiative 2 (IMI2 JU).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (06/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΔΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (06/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΆΜΥΝΑΣ ( EDA)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (EESC)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Α.84-86 Ν.3528/2007

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 26/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (24/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Προμήθεια Ενός (1) Σκάφους Τύπου Rhib (Μετά Μηχανής) σε Ρόλο Medevac, Εκτιμώμενης Αξίας 70.000,00 € απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (20/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (16/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 89/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (16/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΣΝΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (16/10/2017)

περισσότερα »

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΤΟΥ ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  39.1/2017 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 28Η/5.10.2017 (ΘΕΜΑ 47Ο)  ΑΔΑ: 63Γ0469064-09Κ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2017 ΤΗΣ ΑΕΠΠ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι             ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή γ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 37/17

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/10/2017)

περισσότερα »

Η ΕΡΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/10/2017)

περισσότερα »

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Βασικών Α’ Υλών (Δοχεία συσσωρευτών), για την Κατασκευή Συσσωρευτών 12VX140AH, στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Κατασκευής Συσσωρευτών Ετών 2017-2019, από το 303 ΠΕΒ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21/ΚΔ/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/10/2017)

περισσότερα »

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) με προϋπολογισμό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (54.999,34 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (29/09/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.55/17

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (28/09/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (28/09/2017)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενων την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού- Αθλητισμού- Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας ενδιαφέρεται για την παροχή λογιστικών – οικονομικών υπηρεσιών σύνταξης & υποβολής ισολογισμού έναρξης του ΔΟΠΑΠ καθώς και παύση εργασιών 21 πρώην ΝΠΔΔ του ΔΟΠΑΠ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της Πρόσκλησης...... (21/09/2017)

περισσότερα »

ΑΠ 2469 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (04/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (04/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2017, ΑΔΑ Ω08Δ6-9ΙΔ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (29/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της διακήρυξης...... (14/08/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της πρόσκλησης...... (14/08/2017)

περισσότερα »

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ'αρίθμ. 8032/10/116-γ από 04-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ακυρώνετε. Θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση τις επόμενες ημέρες με τις ίδιες ποσότητες ελαστικών επισώτρων...... (14/08/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού,γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (03/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί 11/17, 12/17, 13/17 και 14/17 ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 (ΓΕΝ/Ε2)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία των Διακηρύξεων...... (02/08/2017)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διαγωνισμού 8/17/ΓΕΝ για την Προμήθεια Καυσίμων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2017ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της υπ’ αρίθμ. 11/2017 σχετικής Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α. ο οποίος βρίσκεται σε εξέ..... (28/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2017ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και ειδικότερα αμόλυβδης βενζίνης, λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της υπ’ αρίθμ. 11/2017 σχετικής Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α. ο οποίος βρίσκεται σε εξ..... (28/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα), λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, βάσει της υπ αριθ. 13/2017 σχετικής διακήρυξης..... (28/07/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού,γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου  Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού,γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προϋπολογισμό τριάντα επτά χιλιάδες τρακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα εννέα λεπτά (37.369,19€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσ..... (25/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΤΛ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (21/07/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Κέρκυρας Υπουργείου Τουρισμού για το έτος 2017-2018.

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Κέρκυρας Υπουργείου Τουρισμού για το έτος 2017-2018.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 70/2017 - Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ»

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 70/2017 (αρχικός 54/2017) για «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 315.000 Πετσετών (Προσώπου – Λουτρού –Ποδιών ), προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και ΑΣ-ΜΕ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ (956.610,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιου Διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, Ετών 2017 – 19 για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των ΕΔ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.666.461,90 €), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 4,22032 % και ΦΠΑ 24%...... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, Ετών 2018-20, για την Προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων Kατ΄ Έτος, προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (847.500,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.)...... (13/07/2017)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επικαιροποίηση - συμπλήρωση του μητρώου εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων), που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Εν..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 38/17

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE. 38/17 για «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της ανακοίνωσης...... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (13/07/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για «Προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας, με σκοπό τη μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ σε νέους χώρους στο Κτίριο 32, του Δεθνή Αερολιμένα Αθηνών- Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ. 703 60 166 10, ΓλυφάδαΤηλέφωνο: 210 - 8916307Fax: 210 - 8916384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι:Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της δια..... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (07/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (33/2017)

Το ΕΑΝΠ Μεταξά Προκηρύσσει Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.439,811 € χωρίς ΦΠΑ.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.  ..... (07/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης..... (07/07/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού, Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών και Έναντι Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εκατόν Τριάντα Επτά Χιλιάδων Εκατόν Ευρώ (137.100,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), άνευ ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/07/2017)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/07/2017)

περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΟΤΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/07/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Πρόσωπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας της για ένα έτος, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (04/07/2017)

περισσότερα »

ΑΔ01/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (04/07/2017)

περισσότερα »

Η ΕΡΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG4.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/07/2017)

περισσότερα »

«Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια εξετάσεων Πήξης Αίματος με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Αναλυτών Πήξης)» ( CPV 33694000-1) του ΠΠΥΥ2014 για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος.

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια των υπ’αριθ. 16772/ 09-05-2017 (ΑΔΑ:6ΦΜΛΟΡ1Ο-9ΟΚ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια επαναληπτικούσυνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργε..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού Δ.31/17

Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Δ. 31/17 («Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164»). Δείτε το επισυναπτόμενο αρχεί...... (04/07/2017)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (04/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 53/ 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 4297/03.02.2017 Απόφασης (ΑΔΑ:6Λ75ΟΡ1Ο-ΩΛΩ), Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα..... (04/07/2017)

περισσότερα »

ΥΠ. ΑΡΙΘ. (13/2017) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (30/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠ. ΑΡΙΘ. (11/2017) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (30/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠ. ΑΡΙΘ. (12/2017) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (30/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠ. ΑΡΙΘ. (15/2017) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (30/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (22/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (22/06/2017)

περισσότερα »

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (22/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CPV 55321000-6, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (22/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (22/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (22/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26/2017

Η 80 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξε-νίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα του 543 Μ/Κ ΤΕ για το ΚΥΤ Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).    Οι συμβάσεις θα συναφθούν σύμφωνα με το προ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (20/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (20/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (20/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (20/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (09/06/2017)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (09/06/2017)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (09/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 412/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (09/06/2017)

περισσότερα »

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (09/06/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας (ΦΑΠ), Οφέλιμου Φορτίου Δέκα (10) Τόνων, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€), Απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (09/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ & LIVESTREAMING) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2017

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία των Προσκλήσεων...... (08/06/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνους ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : "ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)" τησ πράξησ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (08/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (06/06/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 21/17

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (06/06/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 20/17

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/06/2017)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (06/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 2/2017

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 413/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξη...... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξη...... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης...... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτο το επισυναπτόμενο αρχειο..... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1/2017)

Δείτο το επισυναπτόμενο αρχειο...... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης..... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 37/2017

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 27η/6-10-2016 τακτική συνεδρίασή του (Θέμα 69ο), με ΑΔΑ: ΩΩΗΗ469064-ΨΝΒ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι     Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτών Εντερικών τροφών  (cpv 33692300-0), προϋπολογισμού δαπάνης 11.998,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 1311), για ένα (1)..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 33/17

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης..... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. 41/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (25/05/2017)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩµΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣµΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης..... (25/05/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2017»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (24/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3 / 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2017

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Περίληψης Διακήρυξης...... (23/05/2017)

περισσότερα »

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΟΣΠΡΙΩΝ, ΡΥΖΙΟΥ,ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΠΕΛΤΕ ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΕΛΙΕΣ, ΚΑΦΕΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ, ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (22/05/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 22/17

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Ανακοίνωσης...... (22/05/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (22/05/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 11/17

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Ανακοίνωσης...... (22/05/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Π.Π. ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΥΠΡΟ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (22/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΑΠ 1374

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προτίθεται να αναθέσει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια ποτών και σνακ στα πλαίσια διεξαγωγής των Περιφερειακών Συμβουλίων Ιονίων Νήσων έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του ποσού των δεκατριών χιλιάδων (13.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Κατόπιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν στη Διεύ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προτίθεται να αναθέσει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Κατόπιν αυτού καλούνται τα..... (15/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ-3 (ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ)

Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΕΡΤ–3 που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Αγγελάκη 2 & 14) για ένα (1) έτος. ΚωδικόςCPV: 90911200-8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: (12/05/2017)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης αναβολής ΠΜΔ οξυγόνου (ΠΠΥΥ 2015) {ΩΠΠ74690ΒΞ-99Τ}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Γ.Ν. Ζ. με την υπ’ αρίθμ. 20/2-5-2017 απόφασή τουΕνέκρινεΑ) Την αναβολή διενέργειας του Π.Μ.Δ., που είχε ορισθεί για την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017,{σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 2533/21-4-2017, ΑΔΑ: 6Γ8Ρ4690ΒΞ-ΝΕ2 & ΑΔΑΜ: 17PROC006087761διακήρυξη του Νοσοκομείου μας},-για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση-για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σεεγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου).Β) Τη..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού

Το Γ. Ν. Ζακύνθου Προληρύσσει Την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού1. Προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος (CPV 30121200-5) (ΚΑΕ 9749)2. Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (CPV 50313200-4) (ΚΑΕ 0887)3. Προμήθεια αναλωσίμων (εκτός χαρτιού) και ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα (5) ετών (CPV 30125120-8) (ΚΑΕ 1719 & 1439)Συνολικής προϋπολ. δαπάνης 5.241,94 προ ΦΠΑ ή 6.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%..... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 34/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MULTISTAR TOP

Ανακοίνωνεται η διενέργεια του συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTiSTARTOP(cpv 50421200-4) προϋπολογισμού δαπάνης 34.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015...... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 412/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διενέργεια ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο τη χαμηλότερη τιμή, για την αναβάθμιση - επικαιροποίηση της "Τράπεζες Θεμάτων" της ΥΠΑ/ΣΠΟΑ, για την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης των μηχανικών αεροσκαφων.  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία και παρακαλούμε για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών σας. Παρακαλούμε να διαβιβάζετε στα μέλη σας αυτούσιους τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να μη χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σε αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/. (08/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 19.500,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ». (26/04/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 8.500,00€ Ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράγια την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». (26/04/2017)

περισσότερα »

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2017».

Η  Δ/νση  Οικονομικού  Π.Ε  Κέρκυρας  μετά  την  αρ.236-13/11-04-2017 ( αρ. πρακτικού  13/2017, ΑΔΑ: 7ΖΜΑ7ΛΕ-1ΘΒ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων.   Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την  ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για ..... (18/04/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 16/17 για Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)»

Ανακοίνωση ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού Δ. 16/17 1. α. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίναςβ. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ. : 210 – 8705010, FAX : 210 – 64456332. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας–πλαίσ..... (04/04/2017)

περισσότερα »

Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 14/17 για «Προμήθεια Υποδημάτων ( Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3)»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/03/2017)

περισσότερα »

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της Διακήρυξης...... (30/03/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑ.

              Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 12-04-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ.      ..... (30/03/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 13/ 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 6775/22.2.2017 Απόφασης (ΑΔΑ:649ΓΟΡ1Ο-1ΦΓ), ΠροκηρύσσειΗλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» (CPV 90500000-2, Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα), για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θ..... (30/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δύο (2) Ανοσολογικών Αναλυτών» ( CPV 33127000-6) του ΠΠΥΥ2014 για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος.

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 7164/24-02-2017 (ΑΔΑ: 728ΓΟΡ10-530) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr) στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Ανοσολο..... (28/03/2017)

περισσότερα »

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2017ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός οικοπέδου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και ασφαλτόστρωση τμήματος του οικοπέδου, σύμφωνα με την από 27-01-2017 Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης / Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής του Α.Ε.Α. προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, προς το σκοπό μείωσης του γενικότερου κόστους προμηθειών υγρών καυσίμων.Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται επί της ..... (27/03/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2017

Η 80 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα της 80 ΑΔΤΕ/ΔΜΕΘ για το ΚΥΤ Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).Οι συμβάσεις θα συναφθούν σύμφωνα με το προσχέδιο ..... (16/03/2017)

περισσότερα »

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 05/2017) ΜΕΡΥΠ: Προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ για τις ανάγκες των στρατιωτικών Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Νέας Σάντας, Ρεντίνας και των ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ και ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης...... (15/03/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια Ηλ. ΔΑΔ για «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων» του Γ.Ν. Ζακύνθου

Διακήρυξη  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2015) κάτω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (15/03/2017)

περισσότερα »

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» των Π.Ε.Δ.Υ.- Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού 51.999,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.8048/3-03 -2017 (ΑΔΑ: ΩΤΞΡΟΡ1Ο-ΠΙΦ ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την 6 - 03 -2017, για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» αρμοδιότητας της 4η..... (10/03/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. Ζακύνθου για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (10/03/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 4/ 2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης..... (10/03/2017)

περισσότερα »

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τα Π.Ε.Δ.Υ-Μονάδες Υγείας & Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού 40.001,10€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.8023/03-03 -2017 (ΑΔΑ:7ΣΗ4ΟΡ1Ο-ΚΘΗ ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την 07 - 03 - 2017, για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τα Π.Ε.Δ.Υ-Μονάδες Υγε..... (10/03/2017)

περισσότερα »

«Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διακήρυξης αριθμ. 12/2017»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 48η/23.12.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 18ο - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι             Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Γραφικής ύλης και ειδών γραφε..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0419) για κάλυψη αναγκών περίπου (1) έτους, προϋπ. δαπάνης 32.500,00 € προ ΦΠΑ ή 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. ..... (03/03/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 2/ 2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Δείτε το αρχείο της διακήρυξης...... (03/03/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 25 / 17-2-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει του Αποσπάσματος Πρακτικού της υπ’αριθμ. 3ης / 24-3-2016 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. Ζαγκλιβερίου εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε..... (15/02/2017)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος ΝΝΚ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους ∆ιακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (274.500,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ ∆ημοσίου και Τρίτων

Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ), Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους &ιακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (274.500,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ &η..... (08/02/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με το πρακρικό της Διοικιτικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας...... (08/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 8045/22/2788-1 από 25-01-2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κασσιόπης, που εδρεύει στον Ύψο Κέρκυρας και έχει ως αντικείμενο αμιγώς τις μεταναστευτικές ροές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, λόγω μη ολοκλήρωσης του ενιαίου..... (03/02/2017)

περισσότερα »
<