ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ
15/05/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προτίθεται να αναθέσει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κατόπιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Οικονομικού/ Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Κέρκυρας, 4ος όροφος, Σπ. Σαμάρα 13- 49100- Κέρκυρα- Τ.Κ. 49100, τηλέφωνο 26613-62146/259, καθημερινά από 12 Μαΐου 2017 , ημέρα Παρασκευή έως 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2017 διάρκειας έως 31-12-2017 και με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι μηνών, όπως τα χαρακτηριστικά αυτής αναφέρονται στο Παράρτημα Α'.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:

Βεβαίωση έναρξης εργασιών, όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Η μη ύπαρξη τέτοιων κωδικών δραστηριότητας, αποτελεί αιτία απόρριψης φακέλου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

  1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
  2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  3. Βεβαίωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον αριθμό των συνεδριάσεων.

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν: φόρος 8% και κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0873.01.001 του Ε.Φ. 01073 του προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Κέρκυρας (4ος όροφος, Σπ. Σαμάρα 13- 49100- Κέρκυρα- Τ.Κ. 49100).

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ