ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ-3 (ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ)
12/05/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 ert3_F1779973416.png

 

Η ΕΡΤ Α.Ε. Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ-3 (ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ) και ΑΓΓΕΛΑΚΗ 2, & 14 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή
Πληροφορίες: Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών
Τηλέφωνο:210-6075750-Fax:210-6075744
ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: aandritsou@ert.gr
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΕΡΤ–3 που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Αγγελάκη 2 & 14) για ένα (1) έτος.
ΚωδικόςCPV: 90911200-8.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Α. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

Β. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών: από την επόμενη της ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών: 15/06/2017, ώρα 15.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 22/06/2017, ώρα 13.00

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων(Τ.Δ.Δ.Σ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ) και σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.
Προθεσμία έναρξης παροχής υπηρεσίας: Άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης.
Προϋπολογισμός: Ογδόντα μία χιλιάδες Ευρώ (81.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συμπράξεις, κ.τ.λ.) ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139) ή είναι εγκατεστημένα στα Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Κύριος τόπος παροχής των υπηρεσιών: Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ-3 στην Θεσσαλονίκη.
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ
Εγγυήσεις που απαιτούνται:
-Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, ύψους 2% του προϋπολογισμού του προς ανάθεση έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (αρχικής και παράτασης)
-Εγγυητική Επιστολή Καλής και Προσήκουσας Εκτέλεσης των όρων σύμβασης, ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκεινται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
Το αναλυτικό Τεύχος της διακήρυξης είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). Ακόμη, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr, στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/2009 και του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007).

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. ΗΛΕΚΤ.ΔΙΑΓ.ΚΑΘΑΡ. ΕΡΤ3-2017