ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 1.209,68 € άνευ Φ.Π.Α.
10/01/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2017, προϋπολογισμού  1.209,68 € άνευ Φ.Π.Α.

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την υπ. αριθ. 1/03-01-2017 απόφαση της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των  1.209,68 € άνευ Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, για το έτος 2017.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την 19/1/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Κέρκυρας τηλ. 2661080575 κ. Κουλούρη, 2661039814 κ. Κόκκοτα.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της Πρόσκλησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ