ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια ΠΜΔ για την συντήρηση εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. Ζακύνθου
03/01/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου:


Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – (CPV50413200-5) (ΚΑΕ 0439), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπ. δαπάνης 2.498,87 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου του 2017 και ώρα 12,30 π.μ. ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. « Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής¨).
Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος » οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00, ΖΑΚΥΝΘΟΣ μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης, στην Γραμματεία του Νοσοκομείου μας – Πρωτόκολλο 1.

 

Επισυναπτόμενο το αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ