ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
30/09/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33141620-2 «ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους προϋπολ. δαπάνης 2.033,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου του 2016 και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς)
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ.
Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου.
Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
21-9-2016 Επαν. ΠΜΔ Επιστημ. οργάνων (ΠΠΥΥ 2014)
21-9-2016 Επαν.(δις) ΠΜΔ αντιδρ. εκτός αναλυτών