ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ), ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)»
20/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ), ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)»


για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ. (πρώην ΕΟΠΥΥ), για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 28.226,12 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20786/27-6-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του, προκηρύσσει Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες «Μεταφοράς και διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ), Μολυσματικού και Τοξικού χαρακτήρα ταυτόχρονα (ΜΕΑ) και άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)», για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ. (πρώην ΕΟΠΥΥ), για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 28.226,12 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (CPV 90500000-2).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29-7-2016 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, τηλ. 2310/ 371812. Προς διευκόλυνσητων ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( www.4ype.gr ).


Θεσσαλονίκη, 15-7-2016
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΥ