ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκτελέσεως Εργασιών Δεξαμενισμού / Επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3 του ΝΚ Προϋπολογιζόμενου Κόστους Τεσσάρων Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (4.500.000,00€), άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων»
07/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
E ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Μεσογείων 229, Χολαργός, ΤΚ 15561
Τηλ: 210 65 51691
Fax: 210 65 51731


Ανακοινώνεται ότι την 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκτελέσεως Εργασιών Δεξαμενισμού / Επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3 του ΝΚ Προϋπολογιζόμενου Κόστους Τεσσάρων Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (4.500.000,00€), άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων».
Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος:
1) 4.500.000,00 €
2) άνευ ΦΠΑ
3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
Αριθμός Προκήρυξης: 11/2016/ΓΕΝ/Ε2
Φάκελος: Φ.602.2/40/284900/Σ.2172/29 Ιουνίου 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ
Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: (2%) 90.000,00 €
Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτημα «Ε» τεύχους διακήρυξης
Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 9 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων: 29 Ιουν 16
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 25410
Ιστοσελίδα: www.hellenicnavy.gr
Χολαργός, 29 Ιουνίου 2016
Πλοίαρχος (Ο) Δ. Ρυζιώτης Π.Ν.
Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Diakiryxi11_16olokliriDS_F2055041211.pdf