ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Yπ' αριθ. 3/2016 Διακήρυξη Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
27/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016-2018 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Ζ΄ της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.

 

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ