ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Παράταση υποβολής προτάσεων - Νέα ημερομηνία: 27/9/2010
24/08/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/6/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραµµατεία Βιομηχανίας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/9/2010
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 15.000.000 €
 
Περίληψη

Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του  συγκεκριµένου κλάδου.

Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:

 • Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
 • Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
 • Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης αξίας.
 • Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές, εν προκειµένω οι κλάδοι ΚΕΥΔ.
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
 • Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτοµίας.
 • Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Διατήρηση ή / και αύξηση των θέσεων εργασίας. 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Είναι υφιστάµενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού τα 43 εκατ. ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
 • Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
 • Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
 • Οι κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην µεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών.
 • H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραµµα, επιχορηγήσεις µε τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €. Ως λήξη της τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων µε τον κανόνα De minimis, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα προγράµµατα, η ηµεροµηνία ένταξης σ’ αυτά και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η αναφερόμενη στα κατωτέρω αρχεία καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων δεν ισχύει. Η νέα ημερομηνία είναι η  27/9/2010 στις 14:00 (Υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση)

Αρχεία
Περίληψη Απόφασης Πρόσκλησης
Απόφαση Έγκρισης Οδηγού Προγράμματος
Οδηγός Προγράμματος
Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΕΥΔ
Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
APOFASI_EGKRISIS_ODIGOU(5)_F2090993350.pdf
APOFASI_PROSKLISIS_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS(1)_F1296667893.pdf
Entypo_Ypovolis_Protasis(1)_F283709497.pdf
Odigos(5)_F1993332220.pdf
PERILIPSI_APOFASI_PROSKLISIS(5)_F2015963203.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Προδημοσίευση Προγράμματος "Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές" (12/05/2010)
Παράταση Προγραμμάτων « Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες » και « Ένδυση - Υπόδηση : Νέες Προοπτικές». Διευρύνονται οι δικαιούχοι, Αυξάνονται τα Ποσοστά Χρηματοδότησης Μειώνεται ο ελάχιστος Προυπολογισμός των προτάσεων . (28/09/2010)