ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Στήριξη μεθόδων παραγωγής
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων Περιγραφή: Στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους:α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή την διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,β) την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά.  Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013   Αποδέκτες:I. Στη Βιολογική Παραγωγή, γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα).
II. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2), γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον εντάξουν ή έχουν ήδη εντάξει μια τουλάχιστον από τις επιλέξιμες καλλιέργειές τους στο σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
III. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι μονάδων εκτροφής χοιρινών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/7/2009-21/9/2009  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο θα υποβάλουν Αίτηση Ενίσχυσης που α συνοδεύεται από Φάκελο Υποψηφιότητας. Η Αίτηση Ενίσχυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά ως 21/9/2009 μέσω σχετικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο www.metro132.gr  (πρόσβαση και μέσω συνδέσμου από τις ιστοσελίδες www.syntonismos-ypaat.gr  και www.agrotikianaptixi.gr ) και η υποβολή της θα οριστικοποιείται στις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας ως τις 22/9/2009.

Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 

 Όροι και προϋποθέσεις: α) Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι άνω των 18, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας και εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.). Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι δικαιούχοι των Μέτρων «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία» του ΕΠΑΑ 2000-2006 των οποίων δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις.β)  Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν και τα παρακάτω κριτήρια:Ι. Είναι νόμιμοι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, το σύνολο ή μέρος της οποίας εντάσσουν στο Μέτρο. Σε κάθε περίπτωση εντάσσουν το σύνολο κάθε επιλέξιμου κλάδου παραγωγής που επιλέγουν να εντάξουν.ΙΙ. Συμμετέχουν σε σύστημα ποιότητας της παραγράφου Δ.1.α για την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο Δ.2.ΙΙΙ. Συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο οργανισμό για την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας. Στην σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνονται όροι για την ικανοποίηση του τρόπου παρακολούθησης του συγκεκριμένου Μέτρου σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής.V. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) για τους μεμονωμένους δικαιούχους και 0,25 ΜΑΕ για τους δικαιούχους μέλη Ομάδας Παραγωγών (1 ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).IV.Υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.  

Τι χρηματοδοτείται: Επιλέξιμοι κλάδοι παραγωγής
AGRO 2:
- Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
- Δημητριακά
- Βρώσιμα όσπρια
- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια
- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
- Ζαχαρότευτλα
AGRO 3:
Ο Κατάλογος των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, ανά σύστημα ποιότητας είναι ο ακόλουθος:
α) Βιολογική Παραγωγή:
- Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
- Δημητριακά
- Βρώσιμα όσπρια
- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια
- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
- Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών
- Έλαια- λίπη
- Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά
- Οίνος, όξος
- Προϊόντα γαλακτοκομίας
- Παρασκευάσματα κρεάτων
- Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα
β) Μόνο χοίρειο κρέας

Στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου δεν χορηγούνται ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικάΕπιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις :
1.      Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.
2.      Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
α)   Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
β)   Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
 
3.      Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
4.      Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.
 
5.      Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α)  η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων.
β)  μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
γ)   Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.
 

Ύψος και είδος ενίσχυσης: Το ανώτατο ετήσιο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί αναφέρεται παρακάτω: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ               ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΦυτική παραγωγήΔενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια                1.700Φυτά μεγάλης καλλιέργειας                           1.500Ζωική παραγωγήΑιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά,μέλι, μελισσοκομικά προϊόντα                       1.800  ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2) Όλες οι καλλιέργειες                                      1.400 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3)            Χοίρειο κρέας                                                 3.000  Τα ανωτέρω ποσά δεν αθροίζονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (€). Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για πέντε έτη.

 

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 10.000.000,00 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ. 

Σημείωση: για περαιτέρω ενημερωση σχετικά με τις εξαιρέσεις οσον αφορα τα κριτηρια επιλεξιμοτητας παρακαλω επικοινωνήσατε με τον Αρμόδιο Φορέα: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΧειριστής: Παρασκευή Δηλανά Τηλέφωνο:  210 5275209 Ιστοσελίδα:   http://www.syntonismos-ypaat.gr  


 

Αρμόδιος Φορέας: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χειριστής: Παρασκευή Δηλανά Τηλέφωνο:  210 5275209 Ιστοσελίδα:   http://www.syntonismos-ypaat.gr

 Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:
  • Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης στις κατά τόπους Νομαρχίες
  • Τους διαδικτυακούς τόπους της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ www.syntonismos-ypaat.gr  και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr  και www.agrotikianaptιxi.gr

Πρόσθετα στοιχεία:   Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:   http://www.agrotikianaptixi.grΠρόσκληση Μέτρου 132:   Κατεβάστε το αρχείο Οδηγός Εφαρμογής - Φύλλο Αξιολόγησης κλπ:   Κατεβάστε το αρχείο

ΚΥΑ Μέτρου 132:   Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή