ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Περιγραφή:  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.  Πρόγραμμα: ΠΕΠ ΕΣΠΑ  Αποδέκτες: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/9/2009-18/12/2009. Η καταληκτική ώρα ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύπου υποβολής πρότασης» από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) είναι η 14:00.

Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση σε ένα Υποκατάστημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του έργου αυτού, εντός των γεωγραφικών ορίων της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστήματα των Ε.Φ.Δ. που έχουν οριστεί ως φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.ependyseis.gr/sub/mtey/anazitisi-ypokatastimatwn.htm.

Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νησί της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, η επενδυτική πρόταση μπορεί να υποβληθεί από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης σε οποιοδήποτε από τα σημεία υποδοχής που έχουν ορισθεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτήτως Περιφέρειας.Περιοχή εφαρμογής:  ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης». Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
 • Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια.
 • Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
  • από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
  • από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματικές ενότητες «Υπηρεσίες» και «Εμπόριο»
  • από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
   Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα (σε ετήσιες μονάδες εργασίας) κατά το 2008.
 • Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.
 • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
 • η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.
  Τι χρηματοδοτείται: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
 2. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής
«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
 1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.
 2. Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
 1. Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
 2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.
  Ύψος και είδος ενίσχυσης: Το ποσοστό επιχορήγησης είναι
 • 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης και
 • 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά της περιφέρειας Αττικής.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
 1. από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
 2. από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
 3. από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»
Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες ανά θεματική ενότητα, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη.Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα δαπανών, σε περίπτωση έγκρισης της επενδυτικής πρότασης, ισχύει από την ημερομηνία προδημοσίευσής της, 25/5/2009.Επισημαίνεται, επίσης, ότι:
 • Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ δικαιούχου που υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για επεμβάσεις επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση, περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες οι επεμβάσεις επί ακινήτου εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προσκόμιση του δικαιολογητικού περιλαμβάνεται στο «Έντυπο υποβολής πρότασης» του δυνητικού δικαιούχου.
 • Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
 • Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και έως 100% για τη θεματική ενότητα του τουρισμού.
  Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 1.050.000.000,00 €
Από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.
Η προκήρυξη χρηματοδοτείται από τα 5 ΠΕΠ: Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος, Αττική, Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια, Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Πληροφορίες: Υπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΤηλέφωνο:  210 3742071 -076 -082 -083 -086  (09:30-17:00 Δευτέρα - Παρασκευή)Email:  infoespa@mnec.gr  Ιστοσελίδα:   http://www.espa.gr

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες που έχουν οριστεί ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης:1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
3. AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
5. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG-EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε.
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
8. ATTIKA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9. ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
10. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
11. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
13. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
14. FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
15. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENΝIUM BANK Α.Ε.
16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
17. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.
18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ

 Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ependyseis.gr/sub/mtey/mtey.htm Κοινή Υπουργική Απόφαση Προκήρυξη & Παραρτήματα:   Κατεβάστε το αρχείο

Οδηγός Εφαρμογής:  Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
kya_trop_F1525590096.2.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΜΕ 2010 (02/07/2010)