ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 Περιγραφή: Ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους τομείς:
 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,    
 2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία,
 3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα),
 4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία-Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική,
 5. Ενέργεια,
 6. Μεταφορές,
 7. Περιβάλλον,
 8. Υγεία,
 9. Διάστημα και Τεχνολογίες Ασφάλειας,
 10. Πολιτιστική Κληρονομιά.
Αναλυτικότερη παρουσίαση των στόχων επιμέρους τομέων, παρουσιάζεται στο παράρτημα του ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ (Οκτώβριος 2007), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.  Πρόγραμμα:  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ    Αποδέκτες:
 • Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους
 • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα (νέες επιχειρήσεις με την έννοια της πρωτοεμφανιζόμενης).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  4/8/2009-9/11/2009. Η πράξη θα διαρκέσει έως το τέλος του 2013 και θα γίνει σε τουλάχιστον δύο κύκλους αξιολόγησης. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει για τις προτάσεις που θα υποβληθούν έως τις 9/11/09Περιοχή εφαρμογής:  ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν:
 • Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής). Στις νέες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν όσες είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (συνολικά).
 • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα (νέες επιχειρήσεις με την έννοια της πρωτοεμφανιζόμενης).
Η πρόταση για χρηματοδότηση υποβάλλεται από μία και μόνο «νέα» επιχείρηση.Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται υπεργολαβικά από τους παρακάτω ερευνητικούς-τεχνολογικούς φορείς:
 1. Εργαστήρια ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) ή τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ.
 2. Εργαστήρια Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων (όπως ΕΙΕ, EΚΕΦΕ ""Δ"", ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κτλ).
 3. Εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ, και το Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ (ΕΚΕΠΥ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΤΑΚΕΙ AE, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ AE, ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ).
 4. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004 (όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τα Ιδρύματα της Ακαδημίας Αθηνών, το ΕΑ ΙΤΥ κτλ).
 Τονίζεται ότι: ι. Η επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας ο υπεργολάβος υλοποιεί έρευνα επί συμβάσει, συνυποβάλλει προσύμφωνο υπεργολαβίας με την αντίστοιχη εταιρεία BETA, ή με το Ίδρυμα, ή με το Ερευνητικό Κέντρο. Ο υπεργολάβος ευθύνεται εξ ολοκλήρου και μόνο απέναντι στην επιχείρηση με την οποία έχει συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας. Αποδέκτες των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι αποκλειστικά οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες και είναι νομικά υπεύθυνες έναντι της ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ. Η δαπάνη της υπεργολαβίας δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. ιι.  Ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) νοούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. Ως μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στον παραπάνω ορισμό της Επιτροπής. Με βάση την ως άνω κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων διαφοροποιείται και το ποσοστό ενίσχυσης που λαμβάνουν για τα προτεινόμενα έργα (ενότητα 7).ιιι. Δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από την πράξη περισσοτέρων των δύο προτάσεων ανά εταιρεία.ιν.  Απαγορεύεται η εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο του ανατιθέμενου έργου, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.  Τι χρηματοδοτείται: Υλικές και άϋλες δαπάνες.  Ύψος και είδος ενίσχυσης: Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης υπολογίζεται περίπου σε 19.000.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 200.000€. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της πράξης για την εκτέλεση έργων έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:α) Δαπάνες «προσωπικού» (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό, στο βαθμό που απασχολούνται στο ερευνητικό έργο).β) Δαπάνες για «όργανα και εξοπλισμό»: αφορά δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό έργο. γ) Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»: αφορά δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από νομικά ή και φυσικά πρόσωπα.  (Το ποσοστό του προϋπολογισμού αυτής της κατηγορίας στο σύνολο του προϋπολογισμού της επιχείρησης δεν μπορεί να ξεπερνά το 35%).δ) Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» από το εσωτερικό ή/και το εξωτερικό: αφορά δαπάνες για τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον η πράξη πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ανταγωνισμού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. ε) «Συμπληρωματικά γενικά έξοδα» που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό σχέδιο, περιλαμβανομένων των μετακινήσεων. στ) Άλλες «λειτουργικές δαπάνες», περιλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων (αναλώσιμα, μικροεξαρτήματα) και παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φ.Π.Α. Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία των φορέων για τις δαπάνες και τα έσοδα του έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 11.280.000,00€. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ  

Πληροφορίες : Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)Χειριστής:  Ν. Σαργιάνος , Κ. ΚωδωνάςΔιεύθυνση:   Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 11510 Τηλέφωνο:   210 7458196, 210 7458123Email:  nis@gsrt.gr, kodonas@gsrt.gr Ιστοσελίδα:   http://www.gsrt.gr

Πρόσθετα στοιχεία:   Προκήρυξη & πληροφοριακό υλικό: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6240Οδηγός Εφαρμογής: Κατεβάστε το αρχείο Προκήρυξη: Κατεβάστε το αρχείο Έντυπο υποβολής πρότασης: Κατεβάστε το αρχείο Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου υποβολής: Κατεβάστε το αρχείο

Θεματικές προτεραιότητες της πράξης: Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή