ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
2 Νέες επιδοτούμενες δράσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
24/12/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν 2 νέες δράσεις για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις:


• η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους, και


• η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Αναφορικά με την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας, δικαιούχοι είναι οι Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου θα ενισχυθούν για επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ με επιδότηση από 50% έως 65%, (το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
    Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
    Ενέργεια
    Εφοδιαστική Αλυσίδα
    Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
    Περιβάλλον
    Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
    Υγεία
    Υλικά - Κατασκευές.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες
    Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
    Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
    Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
    Ψηφιακή Προβολή
    Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
    Μεταφορικά Μέσα
    Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό )

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και ο χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019.

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επίσης, για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» ενισχύονται Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με επιδότηση 50%. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων και να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον:
        1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
        2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
        5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
   
Επιδοτούμενες Δαπάνες
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:
        εξοικονόμηση ενέργειας
        αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
        διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
        εξοικονόμηση ενέργειας
        αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
        Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ 

Μεταφορικά μέσα, μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Ψηφιακή Προβολή


Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών


Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)


Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και ο χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 6 Φεβρουαρίου 2019 με ολοκλήρωση στις 19 Απριλίου 2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κέρκυρα κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, Δ/νση Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2661081026, e-mail επικοινωνίας kerkyra@diaxeiristiki.gr.

 

Συνημμένα ενημερωτικά έντυπα για τα δύο προγράμματα.

 

 


Με εκτίμηση

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
A4SYNOPSI-ANTAGONFINAL_F352864604.pdf
A4SYNOPSI-EPIXEIRHMFINAL2_F254740173.pdf
ERGALIOTHANTAGINFOFINAL_F986727124.pdf
ERGALIOTHEPIXINFOFINAL_F886328020.pdf