ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»
20/04/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι προδημοσιεύτηκε στις 14/4/2010 το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  το οποίο καταργεί την προτέρα προδημοσίευση του προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2009» από τον Μάιο του 2009.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στην διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις με δραστηριότητα σε ένα από τους ΚΑΔ 2008 που αντιστοιχεί σε μεταποιητικές δραστηριότητες (κωδικοί 10-33) καθώς και οι κωδικοί 82.92 & 96.01 του τομέα υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι  ισχύει ο  κανονισμός de minimis ενώ, δεν είναι επιλέξιμες οι αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι κοινοπραξίες και  επιχειρήσεις Franchising.

Επίσης οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι προβληματικές, το ύψος του προϋπολογισμού να μην υπερβαίνει το 100% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας και να λειτουργεί νόμιμα με όλες τις αδειοδοτήσεις. Όρια προϋπολογισμού: από 30.000€ έως 200.000€ ανά αίτηση. Οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β και Γ κατηγορίας) και συνεταιρισμοί που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και τζίρο μέχρι 10 εκατ. ευρώ μπορούν να έχουν δημόσια επιχορήγηση  40% για την  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η Ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%  ενώ η τραπεζική συμμετοχή το ανώτερο 35%.

Οι επιλέξιμες ενέργειες* περιλαμβάνουν επενδύσεις στις εξής κατηγορίες:

  • Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων
  • Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
  • Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
  • Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
  • Ενσωμάτωση προτύπων
  • Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

*( Το Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό κάθε ενέργειας στον Προϋπολογισμό του έργου κυμαίνεται απο 5% - 100% ανάλογα με τη κατηγορία δαπάνης (βλ. Παραγραφο 6.2 Πίνακα 1.) της εν λόγω Προδημοσίευσης).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την απόφαση ένταξης με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης εφόσον υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με το ειδικό έντυπο υποβολής που παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρ. υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.

Οι προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν εμπρόθεσμα και σε έντυπη μορφή (με συστημένη επιστολή, ιδιοχείρως ή ταχυμεταφορά) το αργότερο σε επτά ημέρες - ημερολογιακές – μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (όπως αυτή οριστεί με την προκήρυξη) στον Ε.Φ.ΕΠ.Α.Ε. (www.efepae.gr) με βάση την περιφερειακή του αρμοδιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-81026.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PRASINIEPICHEIRISI2010_F1508922714.pdf
Y-A-PROSKLISI-EKDILOSIS-ENDIAFERONTOS-PRASINI-EPICHEIRISI_F718845099.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πράσινη Επιχείρηση 2010 από τον ΕΦΕΠΑΕ (19/05/2010)
Παράταση προγραμματος "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010" (18/06/2010)
Διευκρινήσεις – απαντήσεις για τον οδηγό προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010″ (24/06/2010)