ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών
Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών.

 

Περιγραφή: Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, γεωτεχνικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.  

 Πρόγραμμα:  ΠΕΠ ΕΣΠΑ   Αποδέκτες:
 • Ιατροί.
 • Οδοντίατροι.
 • Μηχανικοί.
 • Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι).
 • Δικηγόροι.
 • Συμβολαιογράφοι.
 • Λογιστές.
 • Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:    1/9/2009-30/11/2009  Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο - μέσω του συστήματος taxis- μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. Για τις εγκεκριμένες προτάσεις, θα γίνονται αποδεκτές μόνο δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 01/09/2009.   Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :
 • Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια.
 • Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.
 • Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν μία τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008).
 • Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η/1/2009.
 • Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
  Τι χρηματοδοτείται:
 1. εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)
 2. απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)
 3. εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).
  Ύψος και είδος ενίσχυσης: Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004). Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται, ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης. Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό: 
 • Ιατροί /οδοντίατροι: 5.000 - 20.000€ 
 • Μηχανικοί:   4.000 - 8.000€    
 • Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι: 3.000 - 5.000€   
 • Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι: 3.000 - 5.000€   
 • Λογιστές   3.000 - 5.000€ 
  Προϋπολογισμός: Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 250.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
  

Πληροφορίες - Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ιστοσελίδα:  http://www.mnec.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις :  infoespa@mnec.gr mme@mnec.gr και τηλεφωνικά στα τηλ. 210-3375938, 210-3375939, 210-3742071, 210-3742082, 210-3742083, 210-3742086 Ώρες 09.30-17.

Πρόσθετα στοιχεία:ΚΥΑ :  Κατεβάστε το αρχείο

Παραρτήματα:  Κατεβάστε το αρχείο

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ya_trop_F2143120967.1.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (09/04/2010)