ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  RSS 2.0 

Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»

Η πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» έχει στόχο την αντιμετώπιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στο θέμα των εγγυήσεων, των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις. Η ΚΕΕ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1051 της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους άσκησης των λειτουργιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, τις λεπτομέρειες που αφορούν στο ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας και στους όρους της συνεργασίας μ..... (24/01/2018)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά εγγραφής Ενεργειακών Κοινοτήτων

1. Αίτηση των μελών της προσωρινής διοίκησης της υπό σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Πρακτικό Ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας  και Εκλογής Προσωρινής Διοίκησης 2. Καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, νόμιμα υπογεγραμμένο από όλα τα ιδρυτικά μέλη και χρονολογημένο, το οποίο πρέπει να αποτυπώνει την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ν. 4513/2018 και να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο τ..... (28/07/2021)

περισσότερα »

Διαγραφή Μελών

Διαγραφή Μελών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Ατομικές Επιχειρήσεις 1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) 1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2.                               Φωτοτυπία δήλωσης παύσης εργασιών από Πρωτοδικείο.   Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) 1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της (16/10/2018)

περισσότερα »

Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων

Ειδικό Μητρώο Μεσιτών ΑσφαλίσεωνΔικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με το Ν.2170/1993. 1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Αποδεικτικό σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής). 3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (από την Εισαγγελία, αδικήματα: κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωρο..... (07/04/2009)

περισσότερα »

ομογενής και κοινοτικος υπήκοος

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω επάγγελμα Έλληνας ή ομογενής ή άλλος κοινοτικός υπήκοος προερχόμενος από άλλο κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 530/91 "Διευκόλυνση δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Α.205).Για την εγγραφή εταιρίας κάθε είδους, προσάγο..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.)

Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.) Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων 1.       Αίτηση που να ζητείται η εγγραφή της εξαγωγικής επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Δίνεται από το Επιμελητήριο).Στις ΑΕ ν' αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ δημοσίευσης του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρίας. 2.       Στοιχεία εκπροσώπων (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 3.       Παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο(Υπ. Εμπορίου Ε4/2438/28-4-1988). 4.       Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για μη πτώχευση (από Πρωτο..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Ειδικό Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων

Ειδικό Μητρώο Εμπορικών ΑντιπροσώπωνΔικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων στο Επιμελητήριο (Π.Δ.249/93). 1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου (φωτοτυπία). 3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Β γενικής χρήσεως (από την Εισαγγελία) 4.       Πιστοποιητικό δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). 5.       Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 6.       Φωτοτυπία έναρξης ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Θεώρηση Υπογραφών

Θεώρηση Υπογραφών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου βεβαιώνει - θεωρεί το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής των εκπροσώπων των επιχειρήσεων - μελών του.Για την θεώρηση κάθε υπογραφής είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου, έχοντας μαζί και την αστυνομική του ταυτότητα.  ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων

Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων στο Επιμελητήριο (Π.Δ.248/93). 1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Απολυτήριο τουλάχιστον τριτάξιου Γυμνασίου (φωτοτυπία). 3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (από την Εισαγγελία) 4.       Πιστοποιητικό δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). 5.       Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 6.       Φωτοτυπία έναρξης επαγγ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία). 3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Έκδοση Πιστοποιητικών

Έκδοση Πιστοποιητικών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει πιστοποιητικά Εγγραφής, Διαγραφής, Ιστορικής Διαδρομής (για συνταξιοδότηση των επιχειρηματιών).Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:Nα είναι ενημερωμένος ο ατομικός φάκελος της επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.Να καταβληθούν τυχόν οφειλούμενες συνδρομές.Τελευταία ανανέωση ( 20.04.07 )..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων για τις Επιχειρήσεις - Μέλη του. Για το σκοπό αυτό, εκδίδει Βεβαιώσεις Ελέγχου Δικαιώματος Χρήσης Διακριτικών Τίτλων, και θεωρεί καταστατικά για το Δικαίωμα Χρήσης Επωνυμίας.Τελευταία ανανέωση ( 27.12.05 ) ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία). 3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία). 3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων

Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Δοκίμων Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με το Ν.1569/85 και την υπ' αριθμ. Κ3-11087/27-11-200 Υπουργική Απόφαση. 1.       Αίτηση (δίδεται από το Επιμελητήριο). 2.       Αστυνομική Ταυτότητα (ότι είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος ή αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. δικαιούται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα). 3.       Αποδεικτικό Σπουδών (Γραμματικές γν..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών

Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων για τις Επιχειρήσεις - Μέλη του. Για το σκοπό αυτό, εκδίδει Βεβαιώσεις Ελέγχου Δικαιώματος Χρήσης Διακριτικών Τίτλων, και θεωρεί καταστατικά για το Δικαίωμα Χρήσης Επωνυμίας...... (07/04/2009)

περισσότερα »

Έκδοση Πιστοποιητικών

Έκδοση Πιστοποιητικών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει πιστοποιητικά Εγγραφής, Διαγραφής, Ιστορικής Διαδρομής (για συνταξιοδότηση των επιχειρηματιών).Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:·         Nα είναι ενημερωμένος ο ατομικός φάκελος της επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.·         Να καταβληθούν τυχόν οφειλούμενες συνδρομές.Τελευταία ανανέωση ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία). 3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο). 4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο). ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Ειδικό Μητρώο Δοκίμων Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Ειδικό Μητρώο Δοκίμων Ασφαλιστικών ΠρακτόρωνΔικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Δοκίμων Ασφαλιστικών Πρακτόρων στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με το Ν.2170/1993. 1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο). 2.       Αποδεικτικό σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής). 3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (από την Εισαγγελία, αδικήματα: κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβ..... (07/04/2009)

περισσότερα »

Θεώρηση Υπογραφών

Θεώρηση Υπογραφών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου βεβαιώνει - θεωρεί το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής των εκπροσώπων των επιχειρήσεων - μελών του.Για την θεώρηση κάθε υπογραφής είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου, έχοντας μαζί και την αστυνομική του ταυτότητα...... (07/04/2009)

περισσότερα »

Εγγραφή Μελών

Εγγραφή Μελών Γράφει ο/η admin    27.12.05 Η αναγγελία της εγγραφής γίνεται από τον κατά νόμο αρμόδιο εκπρόσωπο της επιχείρησης.  Ατομικές Επιχειρήσεις 1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ). 2.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί η υποβολή ορισμένων ακόμη δικαιολογητικών.    Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) 1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ). 2.       Φωτοτυπία θεωρημ..... (07/04/2009)

περισσότερα »