ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2022
26/01/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης

του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2022

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13.12.17) «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας»,

2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021.

3. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'204/2011) παρ. 3 του άρθρου 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2022.

6. Την με αρ. 1Β/20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, περί δημοσίευσης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2022» με ΑΔΑ: Ψ941469ΗΛΙ-ΥΣΡ.

7. Το με αρ. πρωτ. 156/21.01.2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ009951507

8. την με αρ. πρωτ. 158/21.01.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΛΘ0469ΗΛΙ-Υ10 και ΑΔΑΜ: 22REQ009951981.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Επιμελητήριου Κέρκυρας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» εκτιμώμενης δαπάνης 6.000,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2022.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 3.000 lt περίπου πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κερκύρας με σφραγισμένες προσφορές επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Κέρκυρας.

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 από το αρμόδιο όργανο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κερκύρας (Αριστοτέλους 2) έως την Παρασκευή 04.02.2022 και ώρα 2.30μ.μ.. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 26610-39813/14.

 

Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πατήστε εδω για να δείτε την πρόσκληση.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ