ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»
20/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ–ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ 2020», προϋπολογισμού €15.000,00 πλέον ΦΠΑ €3.600,00 με την διαδικασία με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας, επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά στα email: info@corfucci.gr , corfucci@otenet.gr , ή εγγράφως στην διεύθυνση Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00, κα  Ε. Κόκκοτα ή  κα. Μ. Μπορτς,  Τηλέφωνο : + 30 26610 39813, Fax : + 30 26610 40088, site: www.corfucci.gr .

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.corfucci.gr, και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. 

3. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών λογιστικής – φορολογικής υποστήριξης και υποστήριξης σε θέματα Δημόσιου Λογιστικού (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ –ΚΑΕ – ΚΗΜΔΗΣ κλπ) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΝΠΔΔ) και της ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας του αρ.784 ΑΚ) για το 2020. Ειδικότερα το αντικείμενο περιγράφεται στην διακήρυξη που θα λάβουν όσοι  ανταποκριθούν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής.    

4. Περιεχόμενα  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έγγραφη ή ηλεκτρονική επιστολή με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου για να συμμετάσχει στην διαδικασία και , εφόσον επιθυμεί, κρίση για το αν το συνοπτικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός είναι ικανοποιητικά η/και γραπτή εναλλακτική εκτίμηση,  μη δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με το αντικείμενο ή/και τον προϋπολογισμό.

5. Διάρκεια της συμβάσης: Η διάρκεια της συμβάσης είναι 1 έτους αρχίζοντας  από την ημερομηνία  υπογραφής  της σύμβασης. Το Επιμελητήριο  διατηρεί το δικαίωμα  μονομερούς  λύσης  της εν λόγω σύμβασης  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κοινοποιούμενη  στον Ανάδοχο  ένα μήνα πριν.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως περιγράφεται στον ν.4412/2016.

7. Παραλαβή Επιστολών Συμμετοχής: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24.2.2020 και ώρα 12:00.

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

9. Χρηματοδότηση ΚΑΕ 0439  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
8_F1065343028.1.CORFUCCI_PROSKLISIOGISTIKESYPIRESIES.pdf