ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
13/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ   ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

                                                      

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, βάσει του προβλέψεων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Παρόχου Υπηρεσιών για την «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ   ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού €15.000,00 πλέον ΦΠΑ €3.600,00 ήτοι συνολικά €18.600,00 με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας, επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά στα email: info@corfucci.gr , corfucci@otenet.gr , ή εγγράφως στην διεύθυνση Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:30, κα Ε. Κόκοτα ή κα. Σ.. Κουλούρη, Τηλέφωνο: + 30 26610 39813, Fax: + 30 26610 40088, site: www.corfucci.gr.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.corfucci.gr , και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.

3. Περιγραφή αντικειμένου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης   των πρακτικών  των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητήριου  Κέρκυρας. Ειδικότερα περιλαμβάνεται  1. Η απομαγνητοφώνηση  εκάστης  συνεδρίασης θα αποτυπώνεται από τον ανάδοχο  σε σελίδες Α4, 2. Η ηλεκτρονική επεξεργασία  των κειμένων (δακτυλογράφηση, επιμέλεια κειμένου, έλεγχο ορθογραφίας κ.τ.λ.), 3. Το ηλεκτρονικό αρχείο με κάθε πρακτικό συνεδρίασης θα αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  το αργότερο  εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αρχείου  ήχου από τον Ανάδοχο σε μορφή word. Ειδικότερα το αντικείμενο περιγράφεται στην διακήρυξη που θα λάβουν όσοι ανταποκριθούν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής.

4. Περιεχόμενα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έγγραφη ή ηλεκτρονικήεπιστολή με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, την αποδοχή του συνοπτικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού και εναλλακτική, μη δεσμευτική, πρόταση με οικονομική εκτίμηση, μη δεσμευτική, τιμής ή εύρους τιμών της πρότασης τους.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως περιγράφεται στον Ν. 4412/2016.

6. Παραλαβή Επιστολών Συμμετοχής: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 17.02.2020 και ώρα 12:00.

7. Γλώσσα σύνταξης: Ελληνική.

8. Χρηματοδότηση. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:04190του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
5_F1252185302.CORFUCCI_YPIRESIAAPOMAGNITOFONISIS_.pdf
6_F1008088624.CORFUCCI_DIAKIRIXI_.pdf