ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
11/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

                                                      

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, βάσει του προβλέψεων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Παρόχου Υπηρεσιών για την «ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού €2.419,35 πλέον ΦΠΑ €580,65 ήτοι συνολικά €3.000,00 με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας, επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά στα email: info@corfucci.gr , corfucci@otenet.gr , ή εγγράφως στην διεύθυνση Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00, κα Ε. Κόκοτα ή κα. Μ. Μπόρτς, Τηλέφωνο: + 30 26610 39813, Fax: + 30 26610 40088, site: www.corfucci.gr.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.corfucci.gr , και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.

3. Περιγραφή αντικειμένου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητήριου Κέρκυρας. Συγκεκριμένα το αντικείμενο αφορά 1. τη μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 2. παρουσία ενός ατόμου υπεύθυνου για την μαγνητοφώνηση κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα το αντικείμενο περιγράφεται στην διακήρυξη που θα λάβουν όσοι ανταποκριθούν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής.

4. Περιεχόμενα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έγγραφη ή ηλεκτρονικήεπιστολή με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, την αποδοχή του συνοπτικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού και εναλλακτική, μη δεσμευτική, πρόταση καθαρισμού και με εκτίμηση, μη δεσμευτική, τιμής ή εύρους τιμών της πρότασης τους.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως περιγράφεται στον Ν. 4412/2016.

6. Παραλαβή Επιστολών Συμμετοχής: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17.02.2020 και ώρα 11:00.

7. Γλώσσα σύνταξης: Ελληνική.

8. Χρηματοδότηση. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 04190 του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
4_F1633813002.CORFUCCI_PROSKLISIYPIRESIAMAGNITOFONISIS.pdf
5_F1337289371.CORFUCC_DIAKIRIXI_DIADIKASIA_YPIRESIAMAGNITOFONISIS_signed_ADA_ADAM.pdf