ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020
11/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020, προϋπολογισμού €4.032,26 πλέον ΦΠΑ €967,74 με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας, επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά στα email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr, ή εγγράφως στην διεύθυνση Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00, κα Ε. Κόκοτα ή κα. Σ. Κουλούρη, Τηλέφωνο:+ 30 26610 39813, Fax: + 30 26610 40088, site: www.corfucci.gr.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.corfucci.gr, και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.

3. Περιγραφή αντικειμένου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό του κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2020. Συγκεκριμένα το αντικείμενο αφορά την γενική καθαριότητα δις εβδομαδιαίως κτιρίου Ισογείου και 3 ορόφων (γραφεία, αίθουσες, κουζίνες, τουαλέτες, κοινόχρηστους χώρους) και υαλοπινάκων, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και υλικών καθαρισμού. Ειδικότερα το αντικείμενο περιγράφεται στην διακήρυξη που θα λάβουν όσοι ανταποκριθούν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής.

4. Περιεχόμενα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έγγραφη ή ηλεκτρονική επιστολή με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου την αποδοχή του συνοπτικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού και εναλλακτική, μη δεσμευτική, πρόταση καθαρισμού και με εκτίμηση, μη δεσμευτική, τιμής ή εύρους τιμών του της πρότασης τους.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως περιγράφεται στον ν..4412/2016.

6. Παραλαβή Επιστολών Συμμετοχής: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.02.2020 και ώρα 12:00.

7. Γλώσσα σύνταξης : Ελληνική

.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
5CORFUCCI_PROSKLISISEDIADIKASIADIAPRAGMATEFSISGIAYPIRESIAKATHARISMOUKTIRIOU_F816065473.pdf
5_CORFUCCI_DIAKIRIXI_DIADIKASIA_DIAPRAGMATEFSISGIAYPIRESIAKATHARISMOUKTIRIOU_F732683984.pdf