ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο  ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020, προϋπολογισμού €2.016,13 πλέον ΦΠΑ €483,17 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας, επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά στα email: info@corfucci.gr , corfucci@otenet.gr , ή εγγράφως στην διεύθυνση Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00, κα  Ε. Κόκοτα ή  κα. Μ. Μπόρτς,  Τηλέφωνο : + 30 26610 39813, Fax : + 30 26610 40088, site: www.corfucci.gr .

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.corfucci.gr, και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. 

3. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υδραυλικών υπηρεσιών συντήρησης λέβητα και σωληνώσεων κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το 2020. Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει: 3.1. Συντήρηση λέβητα και σωληνώσεων και υδραυλικές εργασίες . 3.2. Άμεση παρουσία, όποτε προκύπτει ανάγκη, ατόμου υπεύθυνου για την παροχή υπηρεσιών.

4. Περιεχόμενα  προσφοράς: Η προσφορά περιλαμβάνει υποχρεωτικά  την τεχνική και την οικονομική  προσφορά  συνοδευόμενη υποχρεωτικά από 2 υπεύθυνες δηλώσεις : [α] υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει  στην οποία θα αναγράφονται  τα στοιχεία  της Πρόσκλησης  στην οποία συμμετέχει  και θα δηλώνεται ότι: Πληροί  τις προϋποθέσεις  του 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται δε μία  από τις καταστάσεις  του άρθρου 73 παρ.1,2 και 4  και του άρθρου 74 για τις οποίες  οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται  ή μπορούν να αποκλεισθούν  και ότι πληροί  τα σχετικά κριτήρια  επιλογής  τα οποία έχουν καθοριστεί  σύμφωνα με το άρθρο  75 [εγγεγραμμένοι  στο οικείο επιμελητήριο ], [β]  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 και του Ν.4497/17. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών και των συμβούλων του και του Επιμελητηρίου και τουΝ.4497/17. Κάθε Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία κατά την κρίση του Επιμελητηρίου. Οι Υποψήφιοι  θα πρέπει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να παρέχουν  στην Αναθέτουσα αρχή  όλα τα δικαιολογητικά  και έγγραφα που αναφέρουν  στις υπεύθυνες δηλώσεις, όπως προβλέπονται από τον ν.4412/2016,  εφόσον  τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , τόσο  κατά την διαδικασία   σύναψης της σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεση  αυτής.

Επιπλέον απαγορεύεται η αναδοχή όλων των απορρεουσών  υποχρεώσεων, από άλλο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο από  αυτό που εκ της σύμβασης [που θα υπογραφεί μεταξύ του Επιμελητηρίου  και του Αναδόχου]  προκύπτει ή προς οποιοδήποτε μορφής  πιστωτικό οργανισμό , ίδρυμα  ή τράπεζα και προς  αυτό ακόμη  το δημόσιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

5. Διάρκεια της συμβάσης  : Η διάρκεια της συμβάσης είναι 1 έτους αρχίζοντας  από την ημερομηνία  υπογραφής  της σύμβασης. Το Επιμελητήριο  διατηρεί το δικαίωμα  μονομερούς  λύσης  της εν λόγω σύμβασης  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κοινοποιούμενη  στον Ανάδοχο  ένα μήνα πριν.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως περιγράφεται στον ν.4412/2016.

7. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17.02.2020 και ώρα 12:00.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον 60 ημέρες από την επόμενη της υποβολής προσφορών.  

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση.  ΚΑΕ 08790  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
4_F1315160707.CORFUCCI_PROSKLISIYDRAYLIKONYPIRESION_signed_2020_ADA_ADAM.pdf