ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 158/2019
24/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 158/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) για το χρονικό διάστημα  από την 18 Ιαν 2020 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και την 18 Φεβ 2020 ώρα 23:59:59

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F555546158.SYNODEFTIKIFORMAANARTISISAD_158(1).doc
ADAM_19PROC006092881_ADA_PSFMN6-PO7_AD158_compressed_F1632169719.pdf