ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 153/2019
29/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

424 ΓΣΝΕ -  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 153/2019    

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 153/2019 για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί», CPV:33198000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (71.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.      

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F479096226.SYNODEFTIKIFORMAANARTISISAD_153.doc
ADA_64OI6-P50_ADAM_19PROC005913205_AD153_F1188785941.pdf