ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 154/2019
29/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 154/2019  

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 154/2019 για την προμήθεια «Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί », CPV:33141600-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (71.055,29€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.      

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F1456998466.SYNODEFTIKIFORMAANARTISIS_AD154.doc
ADA_Ps4CHL6-PSN5_ADAM_19PROC005912159_AD154_F1871564656.pdf