ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση Διαγωνισμού- ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
19/03/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω

Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρησής του μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εξακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (640.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11:00 μμ.

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 55041, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Ανακοίνωσης του Διαγωνισμού.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ