ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017.
16/10/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις.

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι 31.12.2017, με δυνατότητα παράτασης που δε θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και το φυσικό ή / και οικονομικό αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης, Η παράταση θα δίνεται ανά τρίμηνο, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο φορέας 01.071. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα με Κ.Α.Ε: 9781.01.017.004.001.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2661362146-259 φαξ: 2661032525, ηλ. ταχυδρ. christoforou@pin.gov.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Χρ. Χριστοφόρου τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Διονύσιος Στραβοράβδης

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΣΥΞΗΣ