ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για «Προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας, με σκοπό τη μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ σε νέους χώρους στο Κτίριο 32, του Δεθνή Αερολιμένα Αθηνών- Ελευθέριος Βενιζέλος»
13/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ. 703 60
 166 10, Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 - 8916307
Fax: 210 - 8916384ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος για την «Προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας για τη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ στο ΔΑΑ», μετατίθεται κατά 40 ημέρες, ήτοι για την 28η Αυγούστου 2017 και ώρα 17:00  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ11/Ε/14006/10330/6-7-2017 απόφαση.
Κατά τα λοιπά η απόφαση Διακήρυξης Δ11/Ε/12218/9000/15-6-2017 ισχύει ως έχει.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε: 07-07-2017.
                                                                                  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού & Εφοδιασμού
κα Ν. Σταματίου

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή