ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26/2017
22/06/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η 80 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξε-νίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα του 543 Μ/Κ ΤΕ για το ΚΥΤ Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).

Οι συμβάσεις θα συναφθούν σύμφωνα με το προσχέδιο του Παραρτήματος «Γ», μετά από διαταγές κατακύρωσης που θα εκδοθούν από την 80 ΑΔΤΕ.

    Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

        α.    Αναθέτουσα αρχή:

            80 ΑΔΤΕ

        β.    Είδος Διαγωνισμού: Διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγ-μάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στα (ζ) και (ι) σχετικά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη).

        γ.    Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτι-κές - προσφυγικές ροές) των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέ-ρου).

        δ.    Συνολική εκτιμώμενη αξία:

            (1)    Ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ (96.855,00 €) για το ΚΥΤ Κω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 550 μερίδες των 3 γευμάτων ανά ημέρα, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (από 29 Ιουν 17 έως και 26 Ιουλ 17) και με μέγιστο κόστος ανά άτομο την ημέρα πέντε ευρώ και ο-γδόντα επτά λεπτά (5,87€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

            (2)    Εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (123.270,00 €) για το ΚΥΤ Λέρου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 700 μερίδες των 3 γευμάτων ανά ημέρα, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (από 29 Ι-ουν 17 έως και 26 Ιουλ 17) και με μέγιστο κόστος ανά άτομο την ημέρα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

        ε.    Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών, δύναται να αυξηθούν ή να μειωθούν αναλόγως του αριθμού των προσφύγων - μεταναστών, επί των πα-ραπάνω εκτιμώμενων ποσοτήτων. Στην προϋπολογιζόμενη τιμή συμπεριλαμβάνε-ται και η χορήγηση 1,5 λίτρου εμφιαλωμένου νερού ανά άτομο και ημέρα.
        στ.    Διεύθυνση: Για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, Κως, τηλέφωνο 22420-56443, για τη ν. Κω και από το 588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ, Στρατόπεδο «ΕΦ. ΤΧΗ ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ», ΤΚ 85400, Λέρος, τηλέφωνο 22470-23122, για τη ν. Λέρο, αντίστοιχα.

        ζ.    Χρονικές προθεσμίες και λοιπές λεπτομέρειες του διαγωνι-σμού:

            (1)    Ημερομηνία λήξης προθεσμίας παραλαβής των φακέλων δι-καιολογητικών και τεχνικής / οικονομικής προσφοράς η 22 14:00 Ιουν 17 και για το ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου.

            (2)    Ημερομηνία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, απο-σφράγισης και αξιολόγησης Τεχνικών / Οικονομικών προσφορών (ενιαία διαδικα-σία): 23 08:00 Ιουν 17 και για το ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου.

            (3)    Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρ-τηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

        η.    Έναρξη συμβατικής υποχρέωσης των αναδόχων από την 29 Ιουν 17 για το ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου.

        θ.    Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει ποσοστό περίπου 2% επί της εκτιμώμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ύψους 1.650,00 €, για το ΚΥΤ Κω και 2.100,00 €, για το ΚΥΤ Λέρου. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στο όνομα των οποίων θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας ανά νήσο, υποχρεούται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέ-λεσης της σύμβασης, που καλύπτει ποσοστό περίπου 5% επί της εκτιμώμενης δα-πάνης χωρίς ΦΠΑ, ύψους 4.140,00 €, για το ΚΥΤ Κω και 5.270,00 €, για το ΚΥΤ Λέρου. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του διαγωνισμού.

    Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται:

        α.    Το ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ και το ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)-ΔΟΙ, στα οποία κοινο-ποιείται το παρόν (υ.τ.α.), για την ενημέρωση τους.

        β.    Το ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.

        γ.    Τα Επιμελητήρια να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων τους.

        δ.    Οι Δήμοι Κω και Λέρου για την ανάρτηση του παρόντος στους χώ-ρους ανακοινώσεών τους.

    Ταξχος Δημήτριος Χούπης
Ακριβές Αντίγραφο      Διοικητής
   
   
ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης   
             Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ   


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»    Γενικοί Όροι
«Β»    Ειδικοί Όροι
«Γ»    Υπόδειγμα Σύμβασης
«Δ»    Προοίμιο Δημοσίευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), e-mail: gesdendhs5@army.gr
588 ΤΕ
543 Μ/Κ ΤΕ
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 7, Αθήνα, ΤΚ 10671, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως, ΤΚ 85300, e-mail: kos_mayor@kos.gr
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Παράρτημα Κω, Μαρμαρωτό, Κως, ΤΚ 85300, e-mail: gemi-kos@ebed.gr
Δήμος Λέρου, Πλάτανος, ΤΚ 85400, Λέρος, e-mail: dimοlerο@otenet.gr
Εμπορικός Σύλλογος Λέρου, Λακκί, ΤΚ 85400, Λέρος, e-mail: embsyler@otenet.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)-ΔΟΙ
ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ
80 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ-ΔΟΙ
80 ΕΑΡΜΕΘ (για ΚΥΤ ΚΩ)

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ