ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού
08/05/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου Προληρύσσει

Την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
1. Προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος (CPV 30121200-5) (ΚΑΕ 9749)
2. Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (CPV 50313200-4) (ΚΑΕ 0887)
3. Προμήθεια αναλωσίμων (εκτός χαρτιού) και ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα (5) ετών (CPV 30125120-8) (ΚΑΕ 1719 & 1439)
Συνολικής προϋπολ. δαπάνης 5.241,94 προ ΦΠΑ ή 6.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει από το άθροισμα:
α) του κόστους προμήθειας - εγκατάστασης - παράδοσης του μηχανήματος, σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του Νοσοκομείου
β) του κόστους παραγωγής 10.000 φωτοαντιγράφων / μήνα και για όλο το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών, δηλαδή συνολικά για 600.000 αντίγραφα.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 10 Μαΐου του 2017 και ώρα 12:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. «Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσ. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ.
-στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.zante-hospital.gr
Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια
Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν μόνο επί του συνόλου των παραπάνω 1,2 & 3 ζητουμένων.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών} που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 11, του ν.4412/2016).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΜΔ προμήθειας φωτοτυπικού 667Α4690ΒΞ-ΙΕ7