ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
26/04/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 8.500,00€ Ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

 

Στην συγκεκριμένη πρόσκληση  καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που είναι στις 3.5.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα. Οι όροι και οι διαδικασίες της πρόσκλησης αναφέρονται στα επόμενα.

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε το αρχείο της Πρόσκλησης, τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, το έντυπο ΤΕΥΔ και τις Οδηγίες συμπλήρωσης του.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ