ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2017».
18/04/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η  Δ/νση  Οικονομικού  Π.Ε  Κέρκυρας  μετά  την  αρ.236-13/11-04-2017 ( αρ. πρακτικού  13/2017, ΑΔΑ: 7ΖΜΑ7ΛΕ-1ΘΒ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την  ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος  2017», όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στη  διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών _ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η._Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 48.387,10 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ (24%) 11.612,90 ευρώ, και συνολικά σε 60.000,00 ευρώ.

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η  διακήρυξη  ορίζει.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016.

- Η ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είναι η:

   Πέμπτη  13-04-2017

- Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:

   Τετάρτη    26/04/2017  και ώρα 00:01

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:

   Δευτέρα  15-05-2017  και ώρα 23:59

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:

   Παρασκευή 19-05-2017 και ώρα  10:00 π.μ.

- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ.

- Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr ( σύνδεσμος:  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί )

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από Πενταμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής.

Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μεριμνάς  της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ