ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 16/17 για Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)»
04/04/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας
Διαγωνισμού Δ. 16/17


1. α. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας
β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ. : 210 – 8705010, FAX : 210 – 6445633
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας–πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)».
β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 480.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 595.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία.
γ. Ποσότητα 4ετίας : 3.000 ετησίως x 4 έτη = 12.000 τεμάχια.
δ. Είδος σύμβασης – Διάρκεια : Συμφωνία – πλαίσιο [τεσσάρων (4) ετών].
4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β).
β. Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr . και www.haf.gr .
γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 39877.
5. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ.
β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 2 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 9 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.
δ. Γλώσσα : Ελληνική
ε. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα ληφθούν υπόψη.
6. α. Τόπος παράδοσης : Το 201 ΚΕΦΑ / Ελευσίνα.
β. Χρόνος παράδοσης : Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας.

γ. Πληρωμή : Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν, με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζομένων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών : Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.
8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).
9. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης :

  • στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 29 Μαρτίου 2017.
  • στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης : 30 Μαρτίου 2017.
  • στον ελληνικό Τύπο : 30 Μαρτίου 2017.
  • στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 30 Μαρτίου 2017.
  • στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 30 Μαρτίου 2017.

10. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 30 Μαρτίου 2017.
11. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.


Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή