ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» των Π.Ε.Δ.Υ.- Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού 51.999,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».
10/03/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.8048/3-03 -2017 (ΑΔΑ: ΩΤΞΡΟΡ1Ο-ΠΙΦ ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την 6 - 03 -2017, για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα ένα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (51.999,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα(1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ& εβδομήντα πέντε λεπτών (12.999.75€) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 16 / 2017 Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
α/α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή