ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 25 / 17-2-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
15/02/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει του Αποσπάσματος Πρακτικού της υπ’αριθμ. 3ης / 24-3-2016 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης


προκηρύσσει


Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. Ζαγκλιβερίου εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (83.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. και εκατόν δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (102.920,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής (βάσει κριτηρίων αξιολόγησης) .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 24-3-2017 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
Οι συστημικοί αριθμοί των ηλεκτρονικών διαγωνισμών της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 30876 (Ακτινολογικό Μηχάνημα) και 38550 (Σύστημα Ψηφιοποίησης Εικόνων).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή 17-2-2017.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 20-3-2017 στις 18:00μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Πέμπτη 23-3-2017 στις 14:00μ.μ.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το είδος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν.4412/ 2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη μέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδιος υπάλληλος: Κουρτέση Αθηνά, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327867, FAΧ 2313/ 327838 ).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).


Θεσσαλονίκη, 13-2-2016
Ο Διοικητής
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Περίληψη