ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
03/02/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 8045/22/2788-1 από 25-01-2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κασσιόπης, που εδρεύει στον Ύψο Κέρκυρας και έχει ως αντικείμενο αμιγώς τις μεταναστευτικές ροές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, λόγω μη ολοκλήρωσης του ενιαίου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’αρίθμ. 10/2015 προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 15PROC003393202), λόγω δικαστικής εμπλοκής από άσκηση προδικαστικών προσφυγών, καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής και βρίσκεται στο στάδιο τεχνικής αξιολόγησης, προκειμένου αποτραπεί η σοβαρότατη διακινδύνευση της υγείας των εργαζομένων – κρατουμένων και των προσερχόμενων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες πολιτών, από μολυσματικές και λοιπές ασθένειες , για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2017, εντός του ποσού των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο απ’ ευθείας ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 

Δείτε το αρχειο της Πρόσκλησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ