ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
26/01/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 16.583,33 € ανά μήνα πλέον ΦΠΑ, ή 20.563,33 € ανά μήνα συμπερ. ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης : την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου του 2017 και ώρα 12:00 ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. « Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής¨).
Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος » οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00, ΖΑΚΥΝΘΟΣ μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης, στην Γραμματεία του Νοσοκομείου μας – Πρωτόκολλο
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: -στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ -στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπου θα λάβει τον αριθμό ΑΔΑΜ. Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η παροχή Υπηρεσιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μήνα , στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου.

 

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ