ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη του υπ’ αριθ. 17/2016 ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
12/01/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με τη διαδικασία «Συμφωνίας- Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Επισυναπτόμενο το αρχείο της διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ