ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 725,81 € άνευ Φ.Π.Α.
10/01/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2017, προϋπολογισμού   725,81 € άνευ Φ.Π.Α.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην ΔΕ 1/03-01-2017 αποφάσισε, την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την συντήρηση του ανελκυστήρα του Επιμελητήριο Κέρκυρας, για το έτος 2017, με τη προβλεπόμενη από τον ως άνω νόμο για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 725,81 € άνευ Φ.Π.Α. διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερόμενους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο και έχουν ως δραστηριότητα τις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την 19/1/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Κέρκυρας τηλ. 2661080575 κ. Κουλούρη, 2661039814 κ. Κόκκοτα.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της Πρόσκλησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ