ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού απο το Γ. Ν. Ζακύνθου για μια θέση Μαγειρα
13/12/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
-Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/α/1-2-1995) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’
-Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογ/κού ελέγχου δαπανών του Κράτους κα διατάξεις»
-Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) 2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
-Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Τις υπ΄ αριθμ. 14708 / 2007 Υ.Α του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616 / τ. Β΄ / 17/8/2007) (περί
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική απαίτηση 852/2004)
-Την υπ’ αρίθμ. 9/15-11-2016 απόφασή του ΔΣ του Γ.Ν.Ζ, έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού
Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας
-Την έκθεση ανάληψης δαπάνης : 0/1346, με ΑΔΑ: Ω9ΦΚ4690ΒΞ-Π3Ρ, Ποσού: 100,00 € (για το 2016)


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: παροχή υπηρεσιών ενός (1) ΜΑΓΕΙΡΑ (CPV 55322000-3 «Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» (ΚΑΕ 0439), προϋπ. δαπάνης 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών έξι (6) μηνών για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων, επί 210 ωρών μηνιαίως (210 ώρες ανά μήνα / 30 ημέρες = επτά (7) ώρες / καθημερινά).
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου του 2016 και ώρα 13,00 π.μ. ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. « Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής¨).
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: -στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ -στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον αριθμό ΑΔΑΜ.

Δείτε το αρχείο της Προκήρυξης...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΜΔ για έναν ΜΑΓΕΙΡΑ