ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)
05/12/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων καλεί τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σπ.Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2ο όροφο, στο Τμήμα Γραμματείας, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. CPV: 42416100-6 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σπ.Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2ο όροφο, στο Τμήμα Γραμματείας, μέχρι της 08-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ.

 

Επισυναπτόμενο το αρχείο της προκήρυξη.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ