ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 54/2016
23/11/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 54/2016


Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 48η/23.12.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 18ο - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης ελέγχου – μετρήσεων καυστήρων και λεβήτων, (cpv 50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης) προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 0879), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 16.000,02 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 02.12.2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 01.12.2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Αναλυτική διακήρυξη, θα διατίθενται από το site του Νοσοκομείου http://www.ahepahosp.gr/products.asp .
Πληροφορίες: τηλ. 2313 303063, Αρμόδια: Β. Χατζηκυριάκου.
Θεσσαλονίκη, 18.11.2016

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή