ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Παρόχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΝ, για Ένα (1) έτος (2017) και με Δικαίωμα Προαίρεσης (option) για Ένα (1) Επιπλέον Έτος (2018), Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξακοσίων Είκοσι Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Έξι Ευρώ και Σαράντα Πέντε Λεπτών (625.806,45€) (και για τα δύο έτη), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).
02/11/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΝ, για ένα (1) έτος (2017) με δικαίωμα προαίρεσης (option) για ένα (1) επιπλέον έτος (2018), συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (625.806,45€) (και για τα δύο έτη), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε το αρχείο της προκήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Διακήρυξη 21_16