ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
22/09/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας σε εκτέλεση της υπ’αρίθμ. 8045/22/63870-1 από 10-09-2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΤΜ.1ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μηνιαίας καθαριότητας (για χρονικό διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης) των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων και Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, ήτοι: Υπηρεσίες Έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας που συστεγάζονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Κέρκυρας, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παλαιοκαστρίτσας, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κασσιόπης, Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων, Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας, Α.Τ. Παξών, Α.Τ. Παλαιοκαστριτών, Α.Τ. Εσπερίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26, 116 και 118 του Ν.4412/16 δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη ανοικτός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρίθμ. 10/2015 διακήρυξη και ο οποίος ειδικότερα βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης και αποδοχής των προσφορών, εντός του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήρια απ’ ευθείας ανάθεσης τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των απαιτούμενων υπηρεσιών καθαριότητας από τον πάροχο και την οικονομική του προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4281/2014.

 

Επισυναπτόμενο το αρχείο της Πρόσκλησης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ