ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΗΟΔΚ), >ΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 600 ΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (120.000,00€), ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΝ
03/08/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
E ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Μεσογείων 229, Χολαργός, ΤΚ 15561
Τηλ: 210 65 51691
Fax: 210 65 51731


Ανακοινώνεται ότι την 29 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τετρακίνητων Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) , 4φέλιμου Φορτίου 600 κιλών και άνω , Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (120.000,00€), Απαλλασσομένου ΦΠΑ και Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ».
Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος:
1) 120.000,00 €
2) απαλλασσομένου ΦΠΑ και κρατήσεων
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει το ΠΝ. Αριθμός Προκήρυξης: 16/2016/ΓΕΝ/Ε2 Φάκελος: Φ.602.2/39/285684/Σ.2547/28 Ιουλίου 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: (2%) 2.400,00 € Τεχνικές προδιαγραφές: 4ς Παράρτημα «Ε» τεύχους διακήρυξης Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.


Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 29 Ιουλ 16
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 26854
Ιστοσελίδα: www. hellenicnavy.gr
Χολαργός, 29 Ιουλίου 2016
Πλοίαρχος (Ο) Δ. Ρυζιώτης Π.Ν.
Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

 

Επισυνάπτεται το αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ