ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2016 ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 168.610,26€ ( ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)
03/08/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠερΙληψη διακΗρυξης

ανοικτοΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισμοΥ 

Για την προμΗθεια υλικων και εξαρτηματων υδρευσησ 2016 με κριτήριο κατακΥρωσης τηΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος και παράδοση σε χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5)  μηνών. Το 50% των υλικών θα παραδοθεί σε διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 168.610,26 € χωρίς ΦΠΑ 24% , ή 209.076,72€ με ΦΠΑ  24% .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 02η Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 17:00 μ.μ. .

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 9η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:30π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 3.372,20 € , διάρκειας 150 ημερών .

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική , τηλέφωνο 26610 46362.

 

 

Ο προεδρος της δευαΚ

 

ΦΑΪΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή